Steeds meer statushouders volgen een mbo-opleiding

Van de statushouders die in 2017 en 2018 een verblijfsvergunning kregen, volgde 38 procent vijf jaar later onderwijs. Dit is meer dan bij statushouders die vóór 2017 een verblijfsvergunning kregen. Vooral 18- tot 23-jarigen volgden vaker onderwijs. Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit het onderzoek Asiel en integratie 2024 van het CBS.

Het CBS onderzoekt elk jaar in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie en Veiligheid hoe het asielzoekers vergaat die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen.

Op 1 oktober 2023 volgden 4 045 van de 10 650 statushouders van 12 jaar en ouder die in 2018 een verblijfsvergunning kregen onderwijs. Het aandeel statushouders dat vijf jaar na het krijgen van een verblijfsvergunning onderwijs volgt, is de afgelopen jaren toegenomen.

Mbo-opleiding 

De meeste statushouders van 18 tot 23 jaar die onderwijs volgden, deden een opleiding op mbo-niveau, gemiddeld 84 procent. Dit aandeel is ongeveer gelijk voor de cohorten 2014 tot en met 2018. Een cohort verwijst hier naar een groep statushouders die in dat specifieke jaar een verblijfsvergunning kreeg.

Van de 23-plussers die in 2017 en 2018 een verblijfsvergunning kregen, volgden 8 op de 10 een opleiding op mbo-niveau. Bij statushouders die eerder een verblijfsvergunning kregen, is dit ongeveer drie kwart. Daar staat tegenover dat statushouders die voor 2017 een verblijfsvergunning kregen, naar verhouding vaker een hbo- of universitaire opleiding volgden dan statushouders die een vergunning in 2017 en 2018 kregen.

De meeste statushouders die van 2014 tot en met 2018 een verblijfsvergunning kregen, kwamen uit Syrië en Eritrea. In 2018 was dat 41 procent en 26 procent. De 18-plussers uit deze landen volgden vijf jaar na het krijgen van een verblijfsvergunning het vaakst een opleiding op mbo-niveau.

Syrische statushouders uit recentere cohortjaren volgden na vijf jaar vaker onderwijs op mbo-niveau. Vergeleken met eerdere cohorten, volgden ze minder vaak een studie op hbo- of universitair niveau.

Statushouders uit Eritrea 

Bij statushouders uit Eritrea nam afgelopen jaren het aandeel dat een mbo-opleiding volgt licht af. Het aandeel Eritreeërs dat een studie op hbo- of universitair niveau volgt, is minder dan 3 procent.

Door: Nationale Onderwijsgids