Afronding experiment gecombineerde leerweg bol-bbl

De afgelopen zes jaar hebben studenten van mbo-scholen verspreid over het land meegedaan met het experiment ‘beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl’. Dit experiment eindigt op 1 augustus. Dit meldt het ministerie van Onderwijs.

Bij dit experiment volgen studenten het eerste jaar de beroepsopleidende leerweg (bol) en het laatste jaar de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). De tussenliggende leerjaren kunnen zij volgen in de bol dan wel de bbl. Aan het einde van dit experiment hebben onderzoekers van KBA Nijmegen en ResearchNed geëvalueerd in hoeverre een gecombineerde leerweg meerwaarde heeft. Het experiment laat positieve resultaten zien.

Positieve resultaten

De metingen tonen aan dat de kwaliteit en toegankelijkheid van het beroepsonderwijs verbeteren door het bereiken van een betere balans tussen de theoretische en praktische voorbereiding op het beroep. Ook draagt de gecombineerde leerweg bol-bbl bij aan een 'leven lang ontwikkelen'. Dit komt onder meer door herintreders goed bij te scholen aan het begin van de opleiding in het bol-deel. Daarnaast blijken studenten beter inzetbaar te zijn in het leerbedrijf doordat ze meer kennis en (praktische) vaardigheden hebben meegekregen tijdens de opleiding.

Besluit van de minister

De Tweede Kamer is tussentijds geïnformeerd over verloop van het experiment. De minister heeft verduidelijkt dat het voor scholen na afloop van het experiment mogelijk is om een student gedurende de opleiding van de bol naar de bbl over te schrijven. De minister staat toe om onder voorwaarden studenten te werven voor een opleiding waar tussentijds overschrijven naar de bbl het uitgangspunt is.

Vervolg

Beide Kamers krijgen in de zomer nader verslag over de doeltreffendheid en effecten van het experiment. De minister heeft alle aan het experiment deelnemende mbo-scholen per brief geïnformeerd over de kaders waarbinnen zij met ingang van 1 augustus een gecombineerde leerweg bol-bbl kunnen aanbieden.

Door: Nationale Onderwijsgids