Onderzoek naar voortijdig schoolverlaten en multiproblematiek

Vanaf de schooljaren 2016/2017 en 2017/2018 is het aandeel jongeren onder de 23 dat het onderwijs verlaat zonder het behalen van een startkwalificatie weer gestegen. Het ministerie van onderwijs heeft laten onderzoeken of de toename van multiproblematiek een oorzaak hiervan kan zijn. Dit meldt CBS.

Een van de mogelijke oorzaken van het stijgende aandeel voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) die genoemd worden vanuit de praktijk is een toename van multiproblematiek. Om dit te onderzoeken wordt de ontwikkeling van het aandeel vsv’ers en het aandeel jongeren met multiproblematiek in beeld gebracht voor de cohorten 2013/2014 tot en met 2017/2018. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar het voortgezet onderwijs en mbo en verschillende demografische kenmerken (geslacht, leeftijd en migratieachtergrond).
 
De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat, op enkele uitzonderingen bij kleine subgroepen na, het aandeel multiproblematiek niet significant toeneemt vanaf cohortjaar 2015/2016. Wel geven de uitkomsten van dit onderzoek andere interessante inzichten voor de verschillende subgroepen. 
 

Mannen versus vrouwen

In het voortgezet onderwijs zijn er meer mannen met multiproblematiek dan vrouwen, terwijl dit in het mbo andersom is. Het aantal vrouwen met multiproblematiek stijgt in beide sectoren. Bij de mannen in het vo is dit redelijk stabiel en in het mbo daalt dit zelfs. 
 

Nederlandse achtergrond versus migratieachtergrond

Het aandeel jongeren in het voortgezet onderwijs met een Nederlandse achtergrond dat multiproblematiek heeft is licht toegenomen, in het mbo is dit stabiel. Voor jongeren met een migratieachtergrond geldt dat het aandeel met multiproblematiek stabiel is gebleven in het voortgezet onderwijs en in het mbo licht gedaald is.
 
Het hele rapport is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids