Normal_vrouwen__opleiding__college__cursus__hoger_onderwijs__hbo__uni

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar gaat een aantal wijzigingen in waar leraren, scholen en leerlingen mee te maken (kunnen) krijgen. Rijksoverheid heeft een overzicht van wijzigingen voor het schooljaar 2018-2019 gemaakt. Dat meldt Rijksoverheid.

Eind juli schreven we al over de veranderingen in het basisonderwijs. Vandaag gaan we in op de wijzigingen waarmee het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs mee te maken krijgen.

Schrappen grondslag voor diagnostische toetsen

In de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) was de mogelijkheid opgenomen om diagnostische toetsen Nederlandse taal en rekenen in te voeren. Van deze mogelijkheid was nog geen gebruik gemaakt. Wel is de afgelopen jaren met subsidie van de overheid de diagnostische tussentijdse toets (DTT) ontwikkeld voor de vakken wiskunde, Nederlands en Engels. In 2016 is echter besloten dat de DTT niet verplicht zal worden voor scholen om te gebruiken. Op 1 augustus 2018 vervalt dus ook de algemene grondslag voor diagnostische toetsen in de WVO.

Halvering collegegeld

Per 1 september 2018 geldt dat studenten die zich voor het eerst inschrijven in het hoger onderwijs in hun eerste studiejaar de helft minder collegegeld betalen. Zij betalen dan geen 2.060 euro maar 1.030 euro voor het eerste studiejaar. Studenten aan een lerarenopleidingen krijgen een extra jaar halvering van het collegegeld. De halvering geldt ook voor studenten aan deeltijdopleidingen, de Open Universiteit en voor opleidingen met een verhoogd wettelijk collegegeld.   

Alleenrecht, bekwaamheid en lesgeld mbo

  • Vanaf 1 augustus 2018 heeft de minister de mogelijkheid om een mbo-instelling het alleenrecht toe te kennen voor een kleinschalige en unieke beroepsopleiding.
  • Instructeurs in het mbo moeten per 1 augustus voldoen aan vakinhoudelijke, didactische en pedagogische bekwaamheidseisen.
  • Tot dusver konden mbo-studenten het lesgeld in één keer betalen, of in zes termijnen. In de praktijk leidde de hoogte van de termijnen en de onregelmatigheid in de periodes tot betalingsachterstanden en vorderingen. Vanaf deze maand is het mogelijk om het lesgeld in negen aaneengesloten maanden en behapbare bedragen te betalen.
  • 16- en 17-jarige bol-studenten uit minimagezinnen kunnen per 1 augustus gebruikmaken van de tijdelijke voorziening leermiddelen. Hiermee kunnen zij spullen kopen die zij nodig hebben om een opleiding te volgen en die eigendom van de student zijn.
  • Vanaf 1 augustus is er voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo een nieuwe online portfolio-tool, ofwel het lerarenregister, beschikbaar. Leraren kunnen in deze omgeving hun professionele ontwikkeling bijhouden, op vrijwillige basis. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids