Normal_mbo_leerlingen_koks_horeca

Verus, de vereniging voor christelijk onderwijs, heeft in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs haar zorgen geuit over het wetsvoorstel om keuzedelen in te voeren in het mbo. Met de invoering van de keuzedelen komt de zogenoemde vrije ruimte in het onderwijsaanbod op mbo's te vervallen. De onderwijsvereniging is van mening dat deze hervorming de vormende functie van het beroepsonderwijs teniet doet en ook de mogelijkheden ondermijnt voor scholen zich te profileren. Dit meldt Verus.

Keuzedelen maken onderdeel uit van de nieuwe kwalificatiestructuur die ingevoerd wordt in het mbo. De keuzevakken maken geen deel uit van de slaag-zak regeling maar studenten moeten wel examens doen in de vakken. De keuzedelen moeten het mogelijk maken voor studenten zich binnen hun opleiding te verbreden of te verdiepen.

Het verschil met de vrije ruimte die mbo-instellingen nu hebben is dat de keuzedelen volledig gericht zijn op de aansluiting op de arbeidsmarkt. Verus vreest dat het beroepsonderwijs hierdoor te veel zal versmallen tot haar economisch nut. Daarbij wordt ook voorbij gegaan aan de vormende functie die het onderwijs heeft voor jongeren.

Ook beperken de keuzedelen de mogelijkheden van mbo-instellingen om zich met hun onderwijsaanbod te profileren. Scholen kunnen de vrije ruimte nu op hun eigen manier invullen. Met de keuzedelen gaat dat veranderen, dan gaan landelijk vastgestelde kaders gelden voor het aanbod. De onderwijsvereniging meent dat dit de diversiteit aantast, die volgens Verus juist zo kenmerkend is voor het Nederlandse onderwijsstelsel. Ook is Verus er niet blij mee dat met de landelijke kaders de greep van de overheid op de inhoud van het onderwijs sterker zal worden. De vereniging pleit voor het behoud van de mogelijkheid van instellingen om hun onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven.

Minister Bussemaker van Onderwijs voert aan dat onderwijsinstellingen vrij zijn om, bovenop de keuzedelen, extra profilerende onderdelen aan te bieden. Verus vraagt zich af of er van deze regeling veel terecht zal komen in de praktijk. Mbo's ontvangen voor deze extra onderdelen namelijk geen subsidie.

© Nationale Onderwijsgids