Normal_kabinet

Jongeren van 12 tot 23 jaar kunnen bij een veroordeling straks een maatregel opgelegd krijgen die ervoor zorgt dat ze weer naar school gaan om hun diploma te halen. Het doel van het volgen van onderwijs is tweeledig: voorkomen dat zij zich schuldig maken aan nieuwe strafbare feiten en vergroten van hun kansen op werk.

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel maatregel terbeschikkingstelling aan het onderwijs (tbo-maatregel) op voorstel van de staatssecretarissen Teeven van Veiligheid en Justitie en Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), mede namens minister Bussemaker van OCW en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord en is in het verleden aangekaart door PvdA-Kamerlid Marcouch in een motie.
 
Werkloze jongeren met een problematisch onderwijsverleden als gevolg van verzuim en vroegtijdig schoolverlaten, komen vaker in aanraking met politie en justitie en plegen vooral meerdere, lichte delicten. Volgens het kabinet verdienen ze een tweede kans, zodat ze weer een positieve draai aan hun leven kunnen geven. De maatregel beoogt de veroordeelde jeugdigen te dwingen naar school te gaan, hen met extra begeleiding van school en (jeugd)reclassering zover te brengen dat zij onderwijs blijven volgen en hun opleiding afronden.
 
De aanpak vergt maatwerk en vraagt om een nauwe samenwerking tussen scholen en onderwijsinstellingen enerzijds en de partners in de veiligheid- en justitieketen, zoals de (jeugd)reclassering en de kinderbescherming anderzijds. Samenwerkingsverbanden van reguliere en speciale scholen krijgen de opdracht om zorgvuldig te kijken welke school het meeste geschikt is om aan de jongere met een tbo-maatregel het onderwijs te bieden dat past bij zijn of haar mogelijkheden.
 
De jongeren zelf worden begeleid door de reclassering. Scholen kunnen via de samenwerkingsverbanden extra ondersteuning krijgen in de begeleiding van de jongere. Scholen melden de reclassering als het fout dreigt te gaan. De rechter kan naast de tbo-maatregel een contactverbod, gebiedsverbod of een meldingsplicht opleggen om de jongere te ontmoedigen contact te (blijven) onderhouden met leden van criminele of overlastgevende jeugdgroepen. De duur van de tbo-maatregel bedraagt maximaal twee jaar en is niet vrijblijvend. Als de jongere zich niet houdt aan de afspraken, volgt vervangende detentie.
 
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.