Toezicht en handhaving in de kinderopvang op orde

Gemeenten en GGD’en voerden in 2019 hun toezichts- en handhavingstaken in de kinderopvang goed uit. Dit constateert de Inspectie van het Onderwijs in het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2019. De inspectie ziet een verbetering ten opzichte van 2018, toen het toezicht aangepast moest worden op veel nieuwe regelgeving. Dit meldt de Onderwijsinspectie.

Met name de invoering van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK) bracht nieuwe kwaliteitseisen met zich mee. In 2018 werden er nog relatief veel tekortkomingen op de nieuwe eisen gezien. Terwijl in 2019 vaker risicogericht werd onderzocht bleek er minder vaak sprake van tekortkomingen.
 

Bijna alle gemeenten A-status in 2019

In 2019 had maar een enkele gemeente de B-status. De B-status houdt in dat de gemeente haar taken onvoldoende naleeft, maar wel meewerkt aan het maken en uitvoeren van verbeterafspraken. Inmiddels hebben alle gemeenten de A-status, wat inhoudt dat ze hun wettelijke taken uitvoeren).
 

Sneller herstel bij handhaving

Gemeenten en GGD’en  maken steeds meer gebruik van het herstelaanbod. Als er een tekortkoming bij een kinderopvanglocatie wordt geconstateerd, wordt de houder of de gastouder dan direct in de gelegenheid gesteld om de tekortkoming te herstellen. Op deze manier worden tekortkomingen sneller opgelost, terwijl er wel zicht blijft op hoeveel tekortkomingen er zijn.
 

Hoe het toezicht rond de kinderopvang is georganiseerd

Gemeenten moeten het Landelijk Register Kinderopvang bijhouden, aanvragen voor nieuwe voorzieningen afhandelen, kindcentra gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang laten inspecteren door de GGD en handhavend optreden als er bij de inspecties tekortkomingen naar voren komen.
 
De Inspectie van het Onderwijs heeft de opdracht toezicht te houden op de gemeenten bij de uitvoering van deze taken. Ze werkt aan een doorontwikkeling van het interbestuurlijk toezicht, om zo verder bij te dragen aan verdere kwaliteitsverbetering. Daarnaast stelt de inspectie themarapporten op, zoals bijvoorbeeld over het Toezicht op de gastouderopvang en Meting voor- en vroegschoolse educatie 2019 (vve).
 
Door: Nationale Onderwijsgids