Ouderparticipatiecrèche wordt formele kinderopvangvoorziening

Kinderopvangvoorzieningen waar ouders onderling de opvang voor hun kinderen op zich nemen, gaan officieel vallen onder de Wet Kinderopvang. De wetswijziging komt voort uit een afspraak uit het regeerakkoord. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op dit moment zijn er in Amsterdam en Utrecht in totaal zeven ouderparticipatiecrèches (opc’s). Met het nieuwe wetsvoorstel krijgen deze opc’s vrijstelling van twee kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang (Wko): de opleidingseis voor beroepskrachten en het vastegezichtencriterium. In plaats daarvan moeten opc’s op een andere manier continuïteit en kwaliteit aantonen. Deze eisen worden opgenomen in het Besluit kwaliteit kinderopvang. In het pedagogisch beleidsplan moeten de opc’s onder andere vastleggen hoe zij in scholing van de ouders voorzien, stabiliteit bieden aan de kinderen en hoe de opc’s intern georganiseerd zijn. Alle andere huidige en toekomstige - voor kinderopvang geldende - kwaliteitseisen gelden ook voor opc’s.

Kinderopvangtoeslag

Ouders die gebruik maken van opc’s behouden het recht op kinderopvangtoeslag. Wanneer een nieuwe opc wordt opgericht, geldt een aanloopperiode van twee jaar voordat ouders aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. De toezichthouder gebruikt deze periode om continuïteit- en kwaliteitsonderzoeken bij de nieuwe opc uit te voeren.

Door: Nationale Onderwijsgids