Onderwijsinspectie gaat meer aandacht besteden aan onderwijsachterstanden

De Inspectie van het Onderwijs gaat in het toezicht meer aandacht besteden aan onderwijsachterstanden. Aanleiding hiervoor zijn de uitkomsten van enkele recente themaonderzoeken. Daarin ziet de Inspectie dat de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie verbeterd kan worden en dat betere samenwerking tussen betrokken partijen nodig is. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

De onderzoeken zijn gedaan voordat scholen en de kinderopvang moesten sluiten vanwege de coronacrisis. Het belang om zicht te hebben op kinderen met onderwijsachterstanden en die achterstanden in te lopen is hierdoor alleen maar groter geworden.
 

Kwaliteit vve op orde, maar kan verder verbeterd worden

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) moet kinderen met achterstanden helpen om deze in te lopen en dient tevens te voorkomen dat onderwijsachterstanden ontstaan. De inspectie onderzocht de kwaliteit van de vve. In het rapport Meting vve 2019 wordt geconstateerd dat de kwaliteit op orde is, maar ook dat er ruimte is voor verbetering. Sommige voor- en vroegscholen bieden een hogere kwaliteit dan andere. Een sterke verbetercultuur en doelgericht sturen op kwaliteit spelen hierbij een belangrijke rol.
 
Het is aan gemeenten, houders van kinderopvang en schoolbesturen om ervoor te zorgen dat deze kwaliteitsverbetering wordt gerealiseerd. Daarom is ook onderzoek gedaan naar wat deze spelers doen en hoe zij samenwerken. In het rapport Samenwerken aan kwaliteit en kansen voor kinderen wordt geconstateerd dat gemeenten over het algemeen hun wettelijke taken op het terrein van toezicht en handhaving kinderopvang en vve naar behoren uitvoeren. Uitzondering hierop vormt het maken van resultaatafspraken rond vroegschoolse educatie.
 
Voor het voorkomen en inlopen van onderwijsachterstanden is samenwerking nodig tussen de gemeente, de houders van kinderopvang en de schoolbesturen. Deze samenwerking kan verder verbeterd worden. 
 

Jaarlijks overleg gemeenten, schoolbesturen en houders van kinderopvangorganisaties komt moeizaam tot stand

Het thema onderwijsachterstandenbeleid komt ook terug in de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Gemeenten, schoolbesturen en houders van kinderopvangorganisaties zijn verplicht om jaarlijks overleg te voeren over het voorkomen van segregatie in het onderwijs, het bevorderen van integratie, het bestrijden van onderwijsachterstanden en toelating en inschrijving. De Inspectie onderzocht in hoeverre dit doel bereikt wordt en concludeert in het rapport Doelbereik Lokale Educatieve Agenda dat dit moeizaam tot stand komt.
 

Gezamenlijk doel en bijdrage vanuit het toezicht

Het gezamenlijke doel van gemeenten, houders, besturen en toezichthouders is om kinderen gelijke kansen te geven, ervoor te zorgen dat alle kinderen reken- en taalvaardigheden voldoende beheersen en om laaggeletterdheid en laaggecijferdheid te voorkomen. Dat is een forse uitdaging. Zeker nu. De acties van de verschillende spelers moeten elkaar daarom versterken. Een gezamenlijk beeld van de doelen en de resultaten is daarbij van groot belang. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids