Doorgaande lijn tussen voor- en vroegschoolse educatie laat te wensen over

Pre-COOL is een cohortonderzoek dat begonnen is in 2009 om de effecten van deelname aan voor- en vroegschoolse educatie op de ontwikkeling van kinderen te onderzoeken. Hieruit blijkt dat slechts een klein deel van de doelgroepleerlingen zowel in de voor- als in de vroegschoolse periode een aanbod van (relatief) hoge kwaliteit krijgt. Dit meldt het Kohnstamm Instituut.  

In het onderzoek is gekeken naar de relatie tussen kwaliteit in de kleutergroepen en de ontwikkeling van kinderen uit de doelgroepen van het vroeg- en voorschoolse educatie beleid (vve-beleid). Ook is onderzocht in hoeverre deze kinderen in aanraking komen met stabiliteit in kwaliteit in de voor- en vroegschoolse periode en wat de relatie is van vroegschoolse kwaliteitspatronen, vergeleken met voorschoolse kwaliteitspatronen, met de ontwikkeling van kinderen.

De helft van de doelgroep gaat naar een school zonder erkend vve-programma, terwijl de andere helft naar een school gaat die dat wel heeft. Er blijkt echter geen verschil in de behaalde resultaten te zijn. De geobserveerde educatieve kwaliteit in kleutergroepen is wel vaak lager dan in voorschoolse instellingen met vve-programma. Op scholen met veel doelgroepleerlingen blijken de condities wel iets gunstiger te zijn dan op scholen zonder veel doelgroepleerlingen. Er is sprake van kleinere groepen en in meerdere gevallen is er een dubbele bezetting aanwezig.

Ook is er een verschil te zien in hoeveel doelgroepkinderen deelnamen aan voorschoolse voorzieningen van betere kwaliteit dan kinderen die geen doelgroep vormen van het vve-beleid. Slechts een klein deel van de doelgroepleerlingen krijgt zowel in de voor- als in de vroegschoolse periode aanbod van (relatief) hoge kwaliteit, wat betekent dat er weinig stabiliteit in kwaliteit is. Doelgroepkinderen komen vanuit de voorschoolse voorziening zelfs vaker terecht in kleutergroepen met een lagere kwaliteit dan niet-doelgroepkinderen.

Het gemiddelde beeld dat geschetst wordt verdient een nuancering, er zijn namelijk wel kleutergroepen met een goed aanbod en hoge kwaliteit en daar is de ontwikkeling van doelgroepkinderen ook gunstiger. Bovendien is er een positief verband gevonden tussen de educatieve kwaliteit in kleutergroepen en de rekenontwikkeling van kinderen. Ook is het aanbod van taalactiviteiten hoger op scholen met meer doelgroepleerlingen en wordt er op deze scholen meer aandacht geschonken aan het omgaan met diversiteit.

Het pre-COOL onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van NWO en het ministerie van OCW.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids