Normal_schoolfruit__programma__po__vo__gezonde_school__fruit

Alle kinderen en jongeren, van de voorschoolse periode tot en met het middelbaar en hoger onderwijs, krijgen elk op hun tijd met de verschillende aspecten van 'gezonde leefstijl' te maken. Wat moet het onderwijs leerlingen bij brengen op het gebied van gezondheid? Wat moeten leerlingen weten en kunnen om gezond te leven en zelf overwogen keuzes te maken op dit vlak? SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) heeft hiervoor het leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl ontwikkeld. Dat meldt Gezondeschool.nl.

Het leerplankader is een hulpmiddel voor scholen bij het opstellen van een leerplan met betrekking tot gezonde leefstijl. In het leerplankader wordt per gezonde leefstijl-thema en per leeftijdsgroep/onderwijstype beschreven wat aan bod moet komen op school. Het kader is een uitwerking van de kerndoelen en eindtermen voor de diverse types onderwijs. Het biedt scholen handvatten bij het vormgeven van het gezondheidsbeleid en leerplannen.

SLO wil met het leerplankader stimuleren dat jongeren voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van gezonde leefstijl wordt bijgebracht. Het uiteindelijke doel is dat jongeren tot een gezonde(re) leefstijl komen. Het Leerplankader Sport, Bewegen en gezonde leefstijl is hier te vinden.

Het leerplankader werd in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs ontwikkeld door SLO, in nauwe samenwerking met verschillende landelijke thema-instituten en expertisecentra.

© Nationale Onderwijsgids