Normal_school_lunch

Tussenschoolse opvang (tso) is de opvang van schoolkinderen in de middagpauze. Brancheorganisatie Kinderopvang krijgt veel vragen over hoe deze opvang gefinancierd wordt. Tso is geen vorm van reguliere opvang, waardoor het niet valt onder de Wet Kinderopvang. De opvang komt daarmee ook niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit meldt Brancheorganisatie Kinderopvang. 

Het is expliciet in de wet opgenomen dat de opvang van basisschoolkinderen in de middagpauze niet valt onder de Wet Kinderopvang. Reden hiervan is dat de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de kinderen in de lunchpauze bij de school ligt. Het toezicht verschilt per school. De ene school geeft kinderen vrij tussen de middag, andere scholen zetten docenten in om toezicht te houden en sommige scholen laten dit door ouders doen. Het komt ook voor dat een school heeft geregeld dat het toezicht wordt uitgeoefend door een medewerker van een kinderopvangorganisatie of dat kinderen van de school tussen de middag naar een locatie voor buitenschoolse opvang (bso) gaan. In alle gevallen geldt dat het niet onder de Wet kinderopvang valt.

Onder de Wet Kinderopvang valt alleen opvang voorafgaand aan de schooluren, de voorschoolse opvang, en opvang na de schooluren, naschoolse opvang, onder de Wet kinderopvang. Alleen voor deze opvang kunnen ouders aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. 

© Nationale Onderwijsgids