NOG Kosten en tegemoetkomingen

Om toekomstige leraren in hun opleidingskosten te steunen, zijn er vanuit de overheid verschillende tegemoetkomingen voor leraren. De tegemoetkomingen kunnen opgedeeld worden in twee categorieën, namelijk de tegemoetkoming voor mensen die leraar willen worden maar het nog niet zijn, en tegemoetkomingen voor leraren die zich verder willen ontwikkelen.

Tegemoetkomingen toekomstige leraren

Studiefinanciering

Studenten die hun lerarenopleiding volgen aan publieke hbo- of wo-instellingen hebben recht op studiefinanciering. Studiefinanciering bestaat uit vier onderdelen: lening, studentenreisproduct, aanvullende beurs en collegegeldkrediet. Alle studenten die aan een publieke hbo-instelling studeren hebben recht op de lening. Die lening moet na afronding van de studie terugbetaald worden. Studenten met ouders die een te laag inkomen hebben om (genoeg) bij te dragen aan de studiekosten komen daarnaast in aanmerking voor de aanvullende beurs. De aanvullende beurs is een prestatiebeurs: wanneer iemand zijn of haar diploma niet haalt, moet het geld worden terugbetaald. Studenten die studiefinanciering krijgen hebben daarnaast recht op een studenten ov-chipkaart. Hiermee worden reiskosten (deels) gedekt. Ook kunnen studenten nog een lening afsluiten. Studiefinanciering wordt geregeld door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Een jaar extra prestatiebeurs lerarenopleiding

Studenten die al een opleiding in het hoger onderwijs af hebben gerond en die daarna een lerarenopleiding gaan volgen, kunnen in aanmerking komen voor een jaar extra prestatiebeurs. Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming is de combinatie van de vooropleiding en de lerarenopleiding van belang. Klik hier om te zien voor welke combinaties de extra prestatiebeurs geldt.

Tegemoetkoming leraren

Studenten, zij-instromers of contractanten die niet meer in aanmerking komen voor studiefinanciering, kunnen in aanmerking komen voor een Tegemoetkoming leraren. De Tegemoetkoming leraren is een gift. Wanneer een student, zij-instromer of contractant een lerarenopleiding of een pabo-opleiding in het hoger onderwijs volgt kunnen zij in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. De tegemoetkoming bestaat uit een vergoeding voor het cursus- of collegegeld en de schoolkosten.

Tegemoetkomingen bevoegde leraren

Lerarenbeurs

Leraren die bevoegd zijn in het primair, voortgezet, middelbaar beroepsonderwijs of hoger beroepsonderwijs hebben de mogelijkheid de 'Lerarenbeurs' aan te vragen. Met de beurs kunnen de docenten een bachelor- of masteropleiding volgen. Op die manier kunnen docenten hun professionele niveau en vakkennis verhogen en kunnen ze zich eventueel specialiseren. Iedere leraar kan per jaar maximaal 7000 euro Lerarenbeurs ontvangen om het collegegeld te betalen en maximaal 700 euro voor studie- en reiskosten. De Lerarenbeurs bestaat daarnaast uit een subsidie die de werkgever kan ontvangen om de leraar studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen. Sinds 2013 komen ook ambulante begeleiders uit het speciaal onderwijs in aanmerking voor de Lerarenbeurs. Klik hier om de voorwaarden in te zien.

Promotiebeurs

De Promotiebeurs voor leraren geeft leraren de mogelijkheid om te promoveren aan een universiteit. Bevoegde leraren kunnen met de beurs een promotieonderzoek in een eigen gekozen vakgebied en onderwerp doen aan een universiteit, en een proefschrift schrijven. Leraren uit het basis, speciaal en voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo kunnen in aanmerking komen voor de Promotiebeurs. Om in aanmerking te komen voor de beurs moet de leraar zelf een onderzoeksidee ontwikkelen en een hoogleraar aan een Nederlandse universiteit vinden die bereid is de promotie te begeleiden. Het onderzoeksvoorstel dient vervolgens ingeleverd te worden bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Klik hier voor de exacte uiterste inleverdatum. De NWO beoordeelt vervolgens welke leraren in aanmerking komen voor de Promotiebeurs. De school ontvangt een subsidie om de leraren te vervangen tijdens hun afwezigheid.

© Nationale Onderwijsgids