NOG Organisaties en diensten

In Nederland zijn er verschillende organisaties, informatie- en adviesdiensten actief op het gebied van het onderwijs en leraarschap. Naast enkele overheidsinstanties en afgeleiden hiervan zijn er ook belangenbehartigers actief in de sector.

Overheidsinstanties en dergelijken:

Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW)

Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW) is een Nederlands ministerie dat verantwoordelijk is voor de beleidsterreinen onderwijs, cultuur en wetenschap. Het ministerie is verantwoordelijk voor het primair, het voortgezet en het hoger onderwijs inclusief het beroepsonderwijs en volwasseneducatie. Het agrarische onderwijs is echter bij het ministerie van economische zaken ondergebracht. Ook studiefinanciering, emancipatiebeleid en cultuureducatie zijn werkterreinen van OCW. De doelstelling van het ministerie van OCW is ervoor te zorgen dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Inspectie van het Onderwijs

De onderwijsinspectie is de officiële toezichthouder van het onderwijs in Nederland. De missie van de onderwijsinspectie is 'effectief toezicht voor goed onderwijs'. In Nederland zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De scholen moeten zich echter verantwoorden over de resultaten bij de Inspectie van het Onderwijs. De waakhond houdt de resultaten in de brede zin in de gaten: zij gaat na of alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit krijgen, zij bekijkt of scholen zich aan de geldende wet- en regelgeving houden en ze controleert of scholen hun financiën op orde hebben. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren.

Het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito)

Bij het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito) zijn de activiteiten ondergebracht die worden uitgevoerd in het kader van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet SLOA). Het Cito draagt zorg voor de ontwikkeling en afname van examens. De bedoeling van deze examens is om een objectieve indruk te krijgen van het niveau van degene die het examen aflegt. Het Cito maakt toetsen en examens voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en voor volwasseneneducatie en het bedrijfsleven.

Vakbonden

De Algemene Onderwijsbond (AOb)

De Algemene Onderwijsbond (AOb) is de vakbond voor het onderwijs in Nederland en is aangesloten bij de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). Zij komt op voor de belangen van iedereen die in het onderwijs werkt. De bond onderhandelt over cao's in het onderwijs, behartigt belangen van werknemers in het onderwijs en verstrekt informatie en advies. Daarnaast kunnen werknemers er terecht voor cursussen en trainingen.

CNV Onderwijs

Het Christelijk Nationaal Vakverbond Onderwijs (CNV Onderwijs) is een vakbond voor alle werknemers in de onderwijssectoren en de onderwijsdienstverlening. Daarnaast kunnen ook pabo-studenten, studenten van lerarenopleidingen, gepensioneerden, werkzoekenden en arbeidsongeschikten zich aansluiten bij de vakbond. Het CNV Onderwijs is een onderdeel van het overkoepelende Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). Het beleid van het CNV kenmerkt zich door voorkeur voor overleg en afkeer van harde acties.

Abvakabo FNV

Abvakabo FNV is een van de Nederlandse vakbonden in de publieke sector. De vakbond is een van de grootste vakbonden van Nederland. Abvakabo FNV zet zich in voor belangen van werknemers in veel verschillende beroepsgroepen, waaronder een aantal in het onderwijs. Naast de collectieve belangen op het gebied van werk en inkomen, behartigt zij ook de individuele belangen van werknemers. Tevens doet de vakbond mee aan de onderhandelingen over de cao's in de verschillende sectoren. Onder de leden zijn werknemers uit veel verschillende en uiteenlopende sectoren en zij vormden steeds meer een dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving. Jongeren en migranten zijn echter ondervertegenwoordigd in de vakbond.

Arbeidsmarkt & Opleiding

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is de fondsenverstrekker voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Via subsidies en onderzoeksprogramma's financiert de NWO toponderzoekers aan universiteiten en instituten en geeft zij sturing aan de wetenschap in Nederland. Daarnaast is zij de intermediair tussen onderzoekers, wetenschapscentra en de samenleving. De NWO regelt kennisuitwisseling en samenwerking tussen Nederland en andere landen. Ook promoot zij de toepassing van wetenschappelijke inzichten in de samenleving en de industrie. De NWO verstrekt daarnaast ook de Promotiebeurs voor leraren.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs van de overheid. DUO draagt zorg voor de financiering en informatieverstrekking aan deelnemers van en instellingen in het onderwijs. Ook verzorgt DUO examens en int zij lesgeld en afbetalingen van studieschuld. Verder verzorgt de instantie aanmeldingen, selectie en plaatsing op onderwijsinstellingen en beheert zij gegevens in verschillende registratiesystemen. Studentenleningen, studiefinanciering en de studenten ov-chipkaart worden via DUO geregeld.

Voion

Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion ondersteunt schoolbesturen, directies, P&O-ers, medezeggenschapsraden, arbocoördinatoren, maar ook docenten, onderwijsondersteunend personeel en sociale partners. Voion ontsluit kennis, doet onderzoek, ontwikkelt nieuwe instrumenten en adviseert en begeleidt scholen in (pilot)projecten. Ook initieert en faciliteert Voion netwerken op verschillende niveaus, publiceert good practices en biedt trainingen aan. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs.

© Nationale Onderwijsgids