Peiling leesvaardigheid toont belang samenvoegen leesonderwijs

De leesvaardigheid van leerlingen is hoger als hun docenten lessen geven waarin lezen wordt gecombineerd met zaakvakken zoals wereldoriëntatie en wetenschap en techniek. Dit blijkt uit het onderzoek Peil.Leesvaardigheid van de Inspectie van het Onderwijs dat op 13 december is verschenen. Voor Stichting Lezen onderstrepen deze resultaten opnieuw het belang van geïntegreerd lees- en zaakvakonderwijs. Dat meldt Stichting Lezen. 

Een meerderheid van de docenten combineert begrijpend lezen in de dagelijkse onderwijspraktijk met andere vakken. In percentages gaat het, afhankelijk van het betreffende vak, om 26 procent tot 69 procent. Een kwart tot een derde van de docenten biedt hiernaast onderwijs in begrijpend lezen aan rondom een bepaald thema. In het Inspectierapport geven leesexperts aan dat de leesprestaties met geïntegreerd leesonderwijs nog verder omhoog kunnen. Docenten kunnen bijvoorbeeld meer gebruik maken van rijke, authentieke teksten met een heldere structuur, langere zinnen, afwisselend taalgebruik en verbindingswoorden. Voorwaarde is volgens de experts wel dat docenten zich verder professionaliseren in hun expertise en didactiek.

Effectief leesonderwijs de Bibliotheek op school

Stichting Lezen heeft voor geïntegreerd lees- en zaakvakonderwijs de pilot Effectief leesonderwijs de Bibliotheek op school ontwikkeld, een combinatie van  de begrijpend lezen-aanpak Focus op begrip met het leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school. Leerlingen lezen in het kader van wereldoriëntatie rijke, authentieke teksten en boeken in combinatie met leesbevorderingsactiviteiten zoals vrij lezen, voorlezen en praten over boeken. Docenten, leescoördinatoren en leesconsulenten krijgen binnen de pilot een training om met de aanpak te leren werken en zich te professionaliseren op het gebied van geïntegreerd lees- en zaakvakonderwijs.

Leesvaardigheid 

Het onderzoek Peil.Leesvaardigheid laat zien dat geïntegreerd lees- en zaakvakonderwijs nodig is. De leesvaardigheid van groep 8-leerlingen is in de laatste tien jaar gedaald. Bovendien haalt slechts 50 procent van de leerlingen in groep 8 van het reguliere basisonderwijs (bo) en 7 procent in het speciaal basisonderwijs (sbo) het referentieniveau 2F, terwijl 65 procent het streven is. De ambitie dat 85 procent van de leerlingen die aan het eind van het basisonderwijs referentieniveau 1F beheerst, wordt in het bo wel gehaald (88 procent), maar in het sbo (39 procent) niet.

Door: Nationale Onderwijsgids