Kamer debatteert over begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (1)

De woordvoerders van de verschillende fracties bespreken de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021. Maar zij grijpen deze laatste begroting van het kabinet ook aan voor een terugblik en voor bespiegelingen over de toekomst. Dit meldt de Tweede Kamer.

Onderwijs is het fundament onder een democratie, maar het Nederlandse onderwijsbestel staat onder druk, betoogt Westerveld (GroenLinks). Zij wil het "doorgeschoten rendementsdenken" terugdringen en de werkdruk voor docenten verlagen.
 
Volgens Beertema (PVV) zit het onderwijs in Nederland in een vrije val. Hij bepleit een terugkeer naar de basis. Dat betekent in zijn ogen dat leraren weer kennis en kunde overdragen in kleinschalige scholen, en dat de "ziekelijke vernieuwingsdrang" wordt verlaten.
 

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Heerema (VVD) schetst een toekomst met de school als middelpunt van de lokale samenleving, een school met een goede basiskwaliteit die ruimte biedt voor de individuele ontwikkeling van leerlingen. Kinderen moeten in hun eigen tempo door het onderwijs kunnen, vindt hij.
 
Rog (CDA) benadrukt het belang van leraren: laat ze excelleren door ze ruimte en vertrouwen te geven. En luister naar ze bij de besteding van onderwijsgeld, bijvoorbeeld voor werkdrukvermindering. De salariskloof tussen primair en voortgezet onderwijs moet worden gedicht, zegt Bruins (ChristenUnie).
 
De minister moet zich vanwege de coronapandemie nu al voorbereiden op de eindexamens volgend jaar, betoogt Van Meenen (D66). Hij wil dat die gespreid over mei en juni plaatsvinden.
 
Dat een kwart van de 15-jarigen functioneel analfabeet is, vindt Bisschop (SGP) zeer zorgwekkend. Hij roept de bewindslieden op om initiatieven te nemen om de leesvaardigheid te bevorderen.
 
Je postcode en het opleidingsniveau van je ouders bepalen nog steeds je schoolsucces, zegt Van den Hul (PvdA). Zij bepleit structurele investeringen in kansengelijkheid en wil een intensieve bestrijding van laaggeletterdheid. Onderwijs moet weer de emancipatiemotor worden, voegt Kuzu (DENK) toe.
 

Bekostiging

Schoolbesturen krijgen een bedrag, de zogenaamde lumpsum, waaruit ze alles moeten bekostigen. Moet de politiek daar niet meer grip op krijgen? Kwint (SP) vindt van wel: de politiek zou moeten voorschrijven dat een (minimum)percentage wordt besteed aan de beloning van leraren. Het geld moet naar de scholen en niet naar de schoolbesturen, betoogt Van Meenen (D66).
 
Lees hier het tweede gedeelte van het debat over het mbo en hoger onderwijs.