Normal_internet__pc__muis__computer__ict

Over enkele jaren zal de rechtspositie van medewerkers op openbare en bijzondere scholen hetzelfde zijn. Het wetsvoorstel dat dit regelt is in ontwikkeling. Op grond van de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs vallen leraren en andere medewerkers van openbare scholen straks dus niet meer onder het ambtenarenrecht, maar onder het arbeidsrecht op grond van het Burgerlijk Wetboek.  Via een internetconsultatie kunnen betrokkenen en geïnteresseerden nu reageren op het wetsvoorstel. Dit meldt Rijksoverheid.

Het private arbeidsrecht geldt al voor het personeel dat werkzaam is in het bijzonder onderwijs. De regelingen die voor hen gelden zullen onder de nieuwe wet ook betrekking gaan hebben op medewerkers in het openbaar onderwijs. Het gaat dan om regelingen als de de tweezijdige arbeidsovereenkomst,  het private ontslagstelsel (zoals de preventieve ontslagtoets door het UWV of de kantonrechter),  de zogeheten ketenregeling voor tijdelijke dienstverbanden en de transitievergoeding bij ontslag en de beroepsgang via de kantonrechter.

Doordat de Wnra al is aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer en is bekrachtigd door het vorige kabinet, staat de invoering van het private arbeidsrecht voor personeel werkzaam in de openbare scholen en instellingen buiten discussie. De overheid vraagt betrokkenen daarom specifiek om hun reactie te geven op het voorstel om alle openbare scholen en instellingen uit te sluiten van de Ambtenarenwet 2017.

Zonder deze wijziging zou voor een beperkt deel van de openbare scholen en instellingen behalve het private arbeidsrecht ook deze nieuwe ambtenarenwet gaan gelden. De Ambtenarenwet 2017 bevat regels die samenhangen met het werken bij de overheid zoals het afleggen van de eed of gelofte, bepalingen over integriteit en nevenwerkzaamheden. Deze bepalingen passen niet goed bij de praktijk van het onderwijs. De onderwijssectoren hebben over onderwerpen als integriteit, het melden van misstanden, nevenwerkzaamheden, veiligheid en het voorkomen van seksuele intimidatie, racisme, agressie en geweld, zelf afspraken gemaakt en vastgelegd in de cao’s of in codes.

Reageren kan via de internetconsultatie op www.internetconsultatie.nl/normaliseringonderwijs


Door: Redactie Nationale Onderwijsgids