Logo_onderwijsraad_logo_nieuw

Goed onderwijs voor iedereen. Dat is waar de Onderwijsraad in 2023 met vijf adviezen en een verkenning aan heeft bijgedragen. Het onderwijs werd breed belicht: van een advies over voor- en vroegschoolse educatie tot een advies over de toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap. In verschillende adviezen wees de raad op de rollen en verantwoordelijkheden van de rijksoverheid, schoolbesturen en organisaties in het bestuurlijk middenveld. Dat meldt de Onderwijsraad.

In de verkenning Schaarse schuurt markeerde de raad bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van schoolbesturen om de gevolgen van aanhoudende lerarentekorten gezamenlijk het hoofd te bieden en hierbij mee te wegen dat de lerarentekorten ongelijk verdeeld zijn.

Dienstbaar opstellen

In het advies Een duidelijke positie voor schoolbesturen adviseerde de raad besturen zich dienstbaar op te stellen aan het werk dat schoolleiders, leraren en andere onderwijsprofessionals doen om onderwijs te realiseren. Schoolbesturen hebben daarnaast te zorgen voor een heldere, inhoudsrijke verantwoording over de besteding van de middelen. Het is de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid om het onderwijs structureel te bekostigen op basis van wat van nodig is voor goed onderwijs en terughoudend te zijn met (tijdelijke) doelsubsidies. De rijksoverheid heeft consistent te sturen, met respect voor de bestuurlijke verhoudingen en vanuit een focus op de lange termijn.

De waarde van het onderwijs 

Naast een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in 2023, staan in het jaarverslag vier persoonlijke verhalen over de waarde van onderwijs. Verhalen die illustreren dat goed onderwijs cruciaal is voor het vergaren van kennis en het aanleren van vaardigheden. En dat onderwijs ook gaat over sociale contacten, identiteitsontwikkeling en toekomstperspectieven.

De raad heeft op dit moment de volgende adviezen in voorbereiding:

  • Lerarenopleidingen, op verzoek van OCW
  • De positie van de beroepsgroep leraren, op verzoek van de Tweede Kamer
  • Jongeren in justitiële jeugdinrichtingen, op verzoek van OCW
  • Armoede en onderwijs, op verzoek van de Tweede Kamer
  • Wetsadvies Strategisch personeelsbeleid, wettelijke adviestaak
  • Meertaligheid, op verzoek van OCW
  • Welzijn en onderwijs, uit eigen beweging
  • Onderwijshuisvesting, op verzoek OCW
  • Stand van Educatief Caribisch Nederland, op verzoek van OCW

Goed onderwijs voor iedereen

Goed onderwijs voor iedereen: daar draagt de Onderwijsraad aan bij. De raad geeft al meer dan honderd jaar advies over onderwijsbeleid en -wetgeving aan de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Gevraagd én uit eigen beweging. Dit mondt uit in verkenningen en adviezen die focussen op oplossingen voor de langere termijn. Ze gaan over alle vormen van onderwijs: van voorschoolse voorzieningen tot aan postuniversitair onderwijs en een leven lang ontwikkelen.

Door: Nationale Onderwijsgids