Hoe houdt de onderwijsinspectie toezicht in het nieuwe schooljaar?

In juni heeft de Inspectie van het Onderwijs aangekondigd hoe zij na de zomervakanties toezicht houdt. Uitgangspunt blijft toezicht op afstand waar dat kan. Wel zullen de inspecteurs vaker bij besturen en op scholen komen dan vanaf half maart het geval was. Dit meldt de onderwijsinspectie.

De onderwijsinspectie doet vooral onderzoek op locatie als zij risico’s ziet en gesprekken of onderzoek ter plekke nodig vindt. Wat nodig is, wordt per geval bekeken. Bij onderzoek op locatie worden uiteraard de geldende richtlijnen gevolgd.
 

Onderzoek bij risico’s/signalen 

De inspectie houdt onverkort toezicht op risicobesturen, en op risicoscholen, -afdelingen en -opleidingen. Daar kan onderzoek op locatie bij horen. 
 

Vierjaarlijks onderzoek besturen en scholen

Bij besturen en scholen die volgens de vierjaarscyclus worden bezocht, maakt de inspectie een inschatting van de risico’s. Dit gebeurt op basis van een analyse van meldingen, signalen en de toezichtshistorie.
  • Zijn er risico’s, dan volgt een gesprek met het bestuur en zo nodig onderzoek ter plaatse. 
  • Wordt er in het voorbereidend onderzoek geen risico gevonden, dan bespreekt de inspectie dit met het bestuur, in principe op afstand. Zijn bestuur en inspectie het eens, dan legt de inspectie dit vast in een brief aan het bestuur, waarbij de inspectie géén oordelen geeft op bestuurs- of schoolniveau. Besturen die op deze manier zijn onderzocht, zet de inspectie als eerste weer op de planning voor de volgende cyclus (startend op 1 augustus 2021). Het is de bedoeling dat de inspectie vanaf die datum gaat werken met een bijgesteld onderzoekskader. 
 

Herstelonderzoek

De inspectie bekijkt per situatie hoe het herstelonderzoek plaatsvindt en of onderzoek op locatie daar onderdeel van is. Zodra herstelonderzoeken zijn afgerond, actualiseert de inspectie de oordelen. 
 

Onderzoek naar Goed 

Onderzoeken op verzoek om te beoordelen of een school (in po, vo of so) of opleiding (in het mbo) de waardering Goed kan krijgen, vinden na de zomervakanties weer plaats. Deze onderzoeken vinden in principe op locatie plaats.
 

Excellentietraject 

De aanmeldtermijn voor het traject Excellente Scholen is verruimd. Aanmelding is mogelijk tot 10 oktober 2020. Het onderzoek van de jury zal in de periode december 2020 tot en met februari 2020 in principe op locatie plaatsvinden.
 

Themaonderzoek

De themaonderzoeken worden zoveel mogelijk uitgevoerd en afgerond, in principe op afstand.
 
Door: Nationale Onderwijsgids