Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

Een basisschool mag uw kind weigeren. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. De school kan vol zijn. Of uw kind moet naar school in de wijk waar het woont. De school mag uw kind ook weigeren als het niet zindelijk is. Of als u niet achter de godsdienst of levensbeschouwing van de school staat.

Openbare basisscholen

Een openbare basisschool kan uw kind alleen weigeren als er geen plaats is. Sommige scholen hebben een wachtlijst. De school laat kinderen op de wachtlijst toe als er weer plaats is. Daarom is het belangrijk om uw kind op tijd aan te melden.
 
Heeft een openbare basisschool geen plaats? Dan zorgt de gemeente dat de leerling op een andere openbare school terecht kan.
 

Basisscholen voor bijzonder onderwijs

Scholen voor bijzonder onderwijs geven les vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Een bijzondere basisschool mag uw kind weigeren. Is er op een bijzondere school geen plaats? Dan moet u een andere school kiezen. De bijzondere school kan u daarover een advies geven. Een andere reden voor weigering is als u niet achter de godsdienstige overtuiging van die school of de schoolvisie staat.
 

Indeling in schoolwijken

Sommige gemeenten zijn ingedeeld in schoolwijken. Dit betekent dat uw kind alleen in de eigen wijk of aangrenzende wijk naar school kan. Zo krijgt elke basisschool in een wijk voldoende leerlingen. De gemeente kan hierover afspraken maken met de schoolbesturen. 
 
U moet zich houden aan de afspraken die binnen een gemeente gelden. Het schoolbestuur kan u hierover informeren en met u bespreken wat de beste oplossing is.
 

Kind nog niet zindelijk

Is uw kind nog niet zindelijk? Dan mag een basisschool uw kind weigeren. In overleg met de huisarts en  de school kunt u hiervoor een oplossing zoeken. Het is belangrijk dat uw kind zo snel mogelijk zindelijk is, zodat het alsnog kan meedoen op school.
 

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

Scholen mogen leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte niet benadelen ten opzichte van overige leerlingen. Ook is het niet toegestaan om een maximum te stellen aan het aantal leerlingen dat extra ondersteuning nodig heeft.
 
Als een school vol zit, heeft het schoolbestuur geen zorgplicht in het kader van passend onderwijs voor een aangemelde leerling. Wel moet het samenwerkingsverband waartoe de school behoort een passende plaats bieden aan de leerling met extra ondersteuningsbehoefte. Anders is er namelijk geen sprake van een dekkend ondersteuningsaanbod.
 

Bezwaar maken tegen weigering

Het schoolbestuur legt u per brief uit waarom de school uw kind niet toelaat. Als een school uw kind weigert, kunt u schriftelijk bezwaar maken. Dit doet u binnen 6 weken. Daarna beslist het schoolbestuur binnen 4 weken of het uw kind alsnog toelaat of niet.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Rijksoverheid