Normal_kunst_kind_schilderen_verf_kwast_hand

De Inspectie van het Onderwijs heeft het peilingsonderzoek 'Kunstzinnige oriëntatie' gepubliceerd,  als onderdeel van Peil.onderwijs. Het onderzoek besteedt aandacht aan het onderwijsaanbod en de resultaten van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs. De inspectie wil hiermee input geven voor een brede dialoog over de inhoud, kwaliteit en het niveau van het onderwijs. Dit meldt Inspectie van het Onderwijs.

De kinderen en leerkrachten die deelnamen aan het onderzoek gaven terug hoeveel plezier ze hadden in het uitvoeren van de opdrachten. Het onderzoek laat wel zien dat we nog maar beperkt zicht hebben op wat kinderen nu echt kunnen in dit domein. Zo zijn er voorhoedescholen die een rijk onderwijsaanbod neerzetten, maar de prestaties van de leerlingen weerspiegelen die inzet niet meteen. Dat hoeft niet te betekenen dat kinderen op die scholen geen profijt hebben van het rijkere aanbod. Plezier, creativiteit en expressiviteit zijn aspecten die niet in de volle breedte gemeten kunnen worden met de instrumenten in dit peilingsonderzoek.

Bij het onderzoek waren een aantal opgaven gelijk aan die uit 1996-1997: het ging hier zowel om kennisvragen als om een tekenopdracht. Bij eerste beschouwing lijken kennis en vaardigheden in de afgelopen twintig jaar achteruit te zijn gegaan. Aan deze conclusie zitten wel wat haken en ogen. Zo lijkt de beeldtaal van kinderen veranderd te zijn onder invloed van hun mediagebruik. Verder blijkt het voor de resultaten van leerlingen veel uit te maken of er thuis aandacht besteed wordt aan kunst en cultuur. Dit roept de vraag op hoe we met het onderwijs in Kunstzinnige oriëntatie àlle Nederlandse leerlingen kunnen helpen hun talenten tot uitdrukking te brengen.

De inspectie voert jaarlijks meerdere peilingen uit. Zo wordt elk jaar gerapporteerd over het taal- en rekenniveau van groep-8-leerlingen op basis van de eindtoetsresultaten. Daarnaast houdt ze jaarlijks twee peilingen over leergebieden die in de kerndoelen genoemd zijn. Naast Kunstzinnige oriëntatie wordt dit jaar ook aandacht besteed aan Natuur en Techniek.

Peil.onderwijs is onderdeel van de stelselmonitoring door de inspectie. Hierbij worden uitspraken gedaan over de resultaten op het niveau van het onderwijssysteem, niet op het niveau van individuele leerlingen en scholen. De inspectie gebruikt de resultaten van de peilingsonderzoeken uitdrukkelijk niet bij het toezicht op individuele scholen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids