Normal_klaslokaal345

De Tweede Kamer wil dat de regering advies gaat vragen bij de Onderwijsraad over de voor- en nadelen van het introduceren van een kleinescholentoeslag in het voortgezet onderwijs. Dit is besloten in een aangenomen motie. Het advies van de raad moet betrokken worden bij de verdere uitwerking van de voorstellen tot vereenvoudigingen van de bekostigingssystematiek in het voortgezet onderwijs. Dat meldt Verus.

In de aangenomen motie constateert de Kamer dat na het primair onderwijs ook het voortgezet onderwijs te maken krijgt met krimp en dat in het primair onderwijs de kleinescholentoeslag een instrument is om een pluriform onderwijsaanbod te behouden. Ook constateert de Kamer dat het in het voortgezet onderwijs ook van belang is om bij een krimpend aantal leerlingen niet alleen een dekkend aanbod van schoolsoorten in stand te houden, maar ook een pluriform aanbod waarbij ouders keuzevrijheid behouden.

In een andere motie vraagt de Kamer de regering bij de komende veldraadpleging als richtinggevende stap mee te nemen dat de fusietoets zodanig wordt aangepast dat scholen die binnen vijf jaar met een leerlingendaling van 7,5 procent of meer geconfronteerd worden niet langer toetsplichtig zijn. Dit naar aanleiding van de analyse dat de urgentie tot fusie in veel gebieden noodzakelijk is om de onderwijskwaliteit te waarborgen en de fusietoets daar nu zeer belemmerend werkt.

Daarnaast wil de Kamer ook dat de regering tijdens de veldraadpleging zorgvuldig onderzoekt op welke manier de normen van de fusietoets ook in de toekomst zo goed mogelijk recht kunnen doen aan de keuzevrijheid, menselijke maat en behoudt van onderwijsvoorzieningen. 

© Nationale Onderwijsgids