Verkiezingsprogramma’s 2023: dit gaat er gebeuren met de universiteit

Op 22 november 2023 staan er weer Tweede Kamerverkiezingen gepland. De universiteit/wetenschap kwam dit jaar sporadisch in het nieuws. Studenten ontvingen vanaf september wel weer een basisbeurs, het wetenschappelijk onderzoek moest voor iedereen vrij toegankelijk en beschikbaar worden en er kwam 200 miljoen euro per jaar extra voor onderwijs en onderzoek. Benieuwd naar wat de verschillenden partijen willen betekenen voor het universitair onderwijs? Wij hebben alle standpunten op een rij gezet.  

VVD

 • De VVD beschermt de wetenschappelijke kennis. Daarom screent de VVD internationale onderzoekers en internationale samenwerkingsverbanden die met gevoelige kennis werken. Om onopgemerkte beïnvloeding tegen te gaan, wordt openbaar wie een onderzoek financiert. Onderzoekers die loyaal zijn aan onvrije regimes worden altijd geweest uit gevoelige kennisgebieden
 • De mbo’s, hogescholen en universiteiten van Nederland bieden onderwijs van hoge kwaliteit aan. Vaak is dat onderwijs alleen beschikbaar voor studenten die fulltime studeren. De VVD wil dat volwassenen en werken ook toegang krijgen tot vakken en opleidingen. Zo kan iedereen betaalbaar doorleren

D66

 • Mbo, hbo en wo-instellingen hebben ieder een eigen maatschappelijke rol. D66 maakt daarom duidelijk inhoudelijk onderscheid tussen beroepsgerichte en academische opleidingen
 • D66 wil dat alle studenten hetzelfde recht hebben op studiefinanciering. D66 verhoogt de aanvullende beurs en de inkomensgrens voor de aanvullende beurs van mbo-studenten naar het niveau van studenten uit het hbo en wo
 • D66 maakt de tijdelijke verhoging van de uitwonende beurs voor mbo, hbo en wo studenten tot 165 euro permanent
 • D66 maakt het makkelijke voor mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten om internationaal nauw samen te werken
 • Het wetenschapsfonds van vijf miljard voor de komende tien jaar is straks structureel
 • Een fors deel van de budgetverhoging van het wetenschapsfonds gaat direct naar universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen. Zij kunnen zo meer ruimte voor excellent onderzoek maken. Samen met instellingen maakt D66 plannen om te voorkomen dat dat dit leidt tot extra druk op het subsidiesysteem
 • D66 wil de vaste bekostiging verhogen en het aandeel variabel verlagen. D66 geeft zo meer zekerheid aan universiteiten en hogescholen over hun budget. Op dit moment is deze zeer afhankelijk van het aantal studenten. Daarmee worden krimpgebieden onevenredig hard geraakt. En doordat de bekostiging omlaaggaat, worden ook de minder populaire opleidingen sneller gesloten. Dat gaat de spiraal van minder studenten nog harder omlaag

PVV

 • De PVV wil een forse beperking van het aantal buitenlandse studenten

CDA

 • Leren is allang niet meer een kwestie van schoolgang in de jonge jaren. Het betreft de levenslange ontwikkeling van mensen. In een fatsoenlijk land krijgt ieder mens deze mogelijkheid. Daarom wil het CDA dat iedereen een Persoonlijk Ontwikkel Budget krijgt. Hiermee kan elke werknemer zich voortdurend ontwikkelen en kunnen werkzoekenden snel in leer-werktrajecten worden opgenomen. Mbo, hbo en wo krijgen, bij wet, de maatschappelijke opdracht om een leven lang ontwikkelen aan te bieden
 • Internationaal toptalent is welkom in Nederland. Alle studenten worden opgeleid in wetenschapsgebieden die mondiaal zijn en moeten daarin samen gaan excelleren. Waar de instroom van buiten Nederland problematisch blijkt, bijvoorbeeld door huisvestingsproblemen of te volle collegezalen, of door te snelle groei, wordt een studentenstop ingevoerd op de omvang van de betrokken bacheloropleidingen. In opleidingsdomeinen in hbo en wo die zich primair richten op de Nederlandstalige arbeidsmarkt is de Nederlandse taal de primaire voertaal
 • Het CDA geeft studenten de ruimte om naar hun opleiding andere activiteiten te ondernemen. Midden in de samenleving leer je veel vaardigheden die het onderwijs niet kan meegeven. Financiering per studiepunt verlaagt de druk om naast je studie actief te zijn. Dit kan behulpzaam zijn voor studenten die bijvoorbeeld ook mantelzorger zijn, een bestuursjaar doen of topsporter zijn
 • Tegelijkertijd handhaaft het CDA het Bindend Studieadvies (BSA) in de huidige vorm in het eerste studiejaar. Onderwijsinstellingen blijven zelf verantwoordelijk om de hoogte van het bsa vast te stellen
 • Een grote groep studenten van de leenstelselgeneratie heeft schulden opgebouwd die met de huidige regels nooit volledig terugbetaald worden. Studenten uit deze generatie krijgen een korting op hun studieschuld wanneer ze versneld aflossen. Het CDA maakt het mogelijk en aantrekkelijk voor werkgevers om te helpen bij het terugbetalen van de studieschulden

SP

 • Iedereen die dat wil en kan moet zonder belemmeringen, en zonder zichzelf in de schulden te steken, kunnen studeren. Alle studenten krijgen een hogere studiebeurs, zodat ze meer tijd hebben om te studeren. De generatie studenten die onder het leenstelsel heeft gestudeerd wordt ruimhartig gecompenseerd
 • De positie van wetenschappers wordt versterkt, door meer vaste aanstellingen en meer waarborgen voor het doen van onafhankelijk onderzoek. Met een onderzoekfonds, waarin bedrijven opdrachten kunnen aanbieden, zonder dat er nog een directe band is tussen het bedrijf en de onderzoeker. Externe opdrachtgevers moeten de uitkomsten van onderzoek niet kunnen beïnvloeden en mogen publicatie van resultaten niet tegenhouden. Artikelen moeten gratis toegankelijk zijn
 • Iedere studie moet ook volledig in het Nederland te volgen en te voltooien zijn. Het aantal studenten uit het buitenland is de afgelopen jaren veel te hard gestegen en moet worden beperkt, om opleidingen en studentenhuisvesting voor jongeren uit Nederland toegankelijk te houden

GroenLinks/PvdA

 • Het stagesysteem gaat de partij versoepelen zodat studenten makkelijker terecht kunnen bij een leerbedrijf in een andere sector. Stagediscriminatie bestrijdt de partij door onderwijsinstellingen te verplichten om stageplekken toe te wijzen in plaats van studenten te laten solliciteren. Voor alle stages, ook voor hbo’ers of de universiteit, voert de partij een minimale stagevergoeding in
 • Het terugdringen van de enorme prestatiedruk onder studenten maakt de partij de komende jaren topprioriteit. Dat doet de partij onder meer door van het bindend studieadvies een niet bindend advies te maken. Het profileringsfonds, dat studenten ondersteunt die vertraging oplopen door ziekte, zwangerschap of lidmaatschap van een medezeggenschapsorgaan, wordt uitgebreid 
 • De partij komt jongeren tegemoet die grote schulden als gevolg van het leenstelsel zijn aangegaan tijdens hun studietijd. Door de stijgende rente kost dit maandelijks steeds meer geld en dit heeft grote invloed op het kunnen kopen van een woning. De partij geeft jongeren meer zekerheid door de rente te maximeren. Ook trekt de partij het verschil in rente tussen mbo en hbo/wo gelijk
 • De partij scherpt de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek aan, zodat de keuze voor Engelstalige opleidingen beter onderbouwd wordt
 • De partij maakt de financiering van het onderwijs op hogescholen en universiteiten minder afhankelijk van aantallen uitgereikte diploma’s, zodat er meer rust ontstaat bij onderwijsinstellingen en er een kleinere prikkel is om zo veel mogelijk diploma’s uit te reiken
 • ‘Open Science’ wordt op termijn de norm voor al het onderzoek dat met gemeenschapsgeld wordt gefinancierd. In plaats van onderzoek te voeren in opdracht van een bedrijf, richt de partij een fonds op waar bedrijven aan kunnen doneren waarna zij in overleg met het fonds een onderzoeksopdracht formuleren. Het fonds houdt toezicht op de maatschappelijke waarde van dit onderzoek en de onafhankelijke uitvoering hiervan
 • Inspraak van studenten moet beter geregeld worden. De partij breidt de bevoegdheden van studentenraden en opleidingscommissies uit en scherpt de verantwoordingsplichten van besturen aan. De partij introduceert een duidelijke richtlijn voor onderwijsinstellingen, van mbo tot de universiteit, hoe zij de medezeggenschap actief moeten faciliteren
 • Studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd verliezen hun jaren basisbeurs niet. Zij maken dus aanspraak op de basisbeurs, ook als zij onder het leenstelsel studiefinanciering hebben ontvangen. De tijdelijke verhoging van de basisbeurs om inflatie te compenseren wordt permanent. Daarnaast stijgt de beurs jaarlijks mee met de inflatie

Partij voor de Dieren

 • Het gebruik van dieren in het hoger onderwijs, in snijpractica, bij demonstraties en bij proeven moet worden beëindigd. Zolang dit nog niet gerealiseerd is, moet de overheid het recht van studenten om het gebruik van dieren voor onderwijsdoeleinden te weigeren waarborgen. Voor hen dienen alternatieven beschikbaar te worden gesteld. Studenten in (bio)medische opleidingen moeten standaard onderwezen worden in en met gebruik van alternatieven voor dierproeven
 • De Partij voor de Dieren wil dat huurders van (studenten)kamers recht krijgen op huurtoeslag als de huur voldoet aan het puntensysteem. Waar een tekort aan studentenwoningen is, moeten snel duurzame woningen gerealiseerd worden, bij voorkeur in leegstaande (kantoor)gebouwen
 • Alle universiteiten, inclusief Wageningen University & Research, moeten voortaan uitsluitend onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vallen. Er moeten strengere onafhankelijkheidseisen komen bij het instellen van bijzondere leerstoelen die gefinancierd worden door bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties en stichtingen. Er moet een openbaar register komen van nevenactiviteiten van alle onderzoekers binnen en buiten universiteiten en hogescholen
 • De Partij voor de Dieren is tegen de inzet van meekijksoftware voor het maken van tentamens. Studenten zouden altijd moeten kunnen weigeren om dergelijke software te installeren op hun computer, zonder dat dat gevolgen heeft voor hun studie
 • De partij wil een flinke verlaging van het collegegeld. Het collegegeld moet voor alle studenten hetzelfde zijn, ongeacht het aantal eerder gevolgde studies of behaalde diploma’s. Flexstuderen moet het voor studenten makkelijker maken hun studie een jaar te combineren met een bestuursfunctie of medezeggenschap, zonder dat jaar het volledige bedrag aan collegegeld kwijt te zijn
 • De Partij voor de Dieren wil dat universiteiten en hogescholen verder worden gedemocratiseerd: studenten en docenten moeten in de medezeggenschapsraden meer invloed krijgen
 • De Partij voor de Dieren vindt dat de basisbeurs moet worden verhoogd naar minimaal 475 euro per maand voor uitwonende studenten en 125 euro per maand voor thuiswonende studenten
 • De Partij voor de Dieren vindt dat er een goede compensatieregeling moet komen, om te voorkomen dat de gevolgen van het leenstelsel ook de komende jaren voor verschillen blijven zorgen. Die compensatieregeling voor de zogenoemde ‘pechgeneratie’ leenstelsel-studenten is minimaal het bedrag waar ze recht op hadden gehad als de basisbeurs niet was afgeschaft. Daarnaast vindt de Partij voor de Dieren het enorm belangrijk dat de rente die studenten moeten betalen op studieschulden wordt afgeschaft en naar 0 procent gaat
 • De Partij voor de Dieren pleit ervoor dat de ov-kaart voor studenten wordt omgezet in een gift en geldig blijft zolang de student studeert

ChristenUnie

 • Het hoger onderwijs in Nederland heeft een hoge standaard. De kwaliteit staat onder druk door toenemende aantallen studenten, vooral aan de universiteiten. Nederland heeft niet alleen wetenschappelijk geschoolden nodig, maar ook mensen met een middelbare en hogere beroepsopleiding
 • Investeringen in wetenschap en onderzoek zijn nodig als we ons als land willen blijven ontwikkelen. Innovaties zijn nodig om te komen tot de omslag naar ecologisch verantwoorde economie en duurzame manieren van samenleven, consumeren en produceren. De Nederlandse Wetenschapsagenda weerspiegelt deze accenten en de urgentie ervan
 • Het stelsel met zowel universiteiten als hbo-opleidingen blijft gehandhaafd. Nederland heeft academici nodig van hoog niveau, die bedreven zijn in wetenschappelijk onderzoek, en daarnaast hoger opgeleiden in een beroep of beroepssector. Dit onderscheid is zinvol en doet recht aan de verschillende talenten van mensen
 • Universiteiten hebben een goed begin gemaakt met een nieuwe systematiek van het waarderen van academische prestaties. Dat vermindert de werk- en prestatiedruk en brengt duidelijkheid en rust op de werkvloer. Het is van belang dat er diverse carrière-paden te bewandelen zijn, waarbij goed onderwijs even hoog kan scoren als goed onderzoek.
 • De ChristenUnie is geen voorstander van een drastische verlaging van het aantal studiepunten voor het bindend studieadvies. De studeerbaarheid, aanpak van prestatiedruk en mentaal welbevinden moet voorop staan. De keuze om eventueel het aantal punten te verlagen moet aan de universiteiten en hun medezeggenschapsorganen worden gelaten. Het in normaal tempo (nominaal) studeren en de kwaliteit van de opleidingen moet leidend blijven
 • Universiteiten moeten sturen op de instroom van internationale studenten. Sommige universiteiten in de grensregio’s hebben veel studenten uit de nabije EU-landen. Studenten van buiten de EU hebben niet dezelfde status. Nederland verwelkomt talent uit het buitenland, maar is geen opleidingsplaats voor iedere student die zich meldt. Dat legt in sommige steden een grote druk op de beschikbare voorzieningen. Bij het ontwerp van het nieuwe bekostigingsstelsel dient hierop te worden gelet. Het aanbieden van Nederlandstalig onderwijs is in principe het uitgangspunt. Universiteiten beslissen zelf welk deel van hun opleidingen Engelstalig is
 • Veel disciplines hebben zich toegelegd op verdere specialisatie van kennis en kunde. Dit heeft geleid tot een versmalling van opleidingen met een beperkte wetenschappelijke focus. De academische vorming die studenten krijgen blijft daardoor beperkt, terwijl wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen om brede bezinning vragen. De overheid gaat erop letten dat universiteiten toekomen aan de ethische en brede academische vorming
 • De levensbeschouwelijke universiteiten (NLU) vervullen een belangrijke functie in het bestel. Zij stimuleren de ontwikkeling van levensbeschouwelijke perspectieven in onderwijs en samenleving. Garandeer stabiele financiering en toereikende middelen voor eigen onderzoek dat zich richt op de levensbeschouwelijke voorwaarden voor een veerkrachtige samenleving

Forum voor Democratie

 • Forum voor Democratie wil de Nederlandse taal behouden en waar nodig herstellen als voertaal in het wetenschappelijk onderwijs. Er zijn enkel uitzonderingen mogelijk waar dat een specifiek en belangrijk nut heeft
 • De instroom van internationale studenten wordt beperkt
 • Forum voor Democratie wil voorrangsregelingen op woningen voor internationale studenten opheffen en woningen juist verschaffen aan Nederlandse studenten
 • Er komen strengere toelatingseisen voor studenten
 • Forum voor Democratie wil de aandacht terug op het geven van onderwijs. Universiteiten zijn opleidingsinstituten, geen bedrijven: minder inzetten op vastgoedportefeuilles en winst maken
 • Er komt een einde aan  ‘cancel culture’, ‘diversity officers’ of ‘safe spaces’ op universiteiten
 • Forum voor Democratie wil stoppen met het betalen van scholen en universiteiten op basis van het aantal mensen dat een diploma haalt. Daarmee stimuleert de overheid immers het verlagen van het niveau van het onderwijs
 • Het NWO wordt afgeschaft en universiteiten worden weer, zoals vroeger, rechtstreeks gefinancierd  vanuit het Rijk voor hun onderzoek. Zo kunnen ze zelf bepalen welke onderzoeksvoorstellen op hun universiteit worden gehonoreerd

BBB

 • Om toegankelijkheid voor Nederlandse studenten te verzekeren, beperkt de BBB de toestroom van studenten uit het buitenland
 • De BBB praat niet meer over hoogopgeleiden of laagopgeleiden. De BBB praat alleen nog over theoretisch opgeleiden en praktisch opgeleiden. Dit moet ook in de naamstelling naar voren komen, maar het WO blijft Wetenschappelijk Onderwijs
 • De BBB is van mening dat de Rijksoverheid een grotere verbinding tussen de wetenschap, ons onderwijs en het bedrijfsleven dient te stimuleren. Deze verbinding en samenwerking kan, wat de BBB betreft, (nog) beter
 • De BBB is van mening dat de Rijksoverheid moet blijven investeren in de versteking van wetenschappelijk onderzoek, zodat een langetermijnvisie kan worden ontwikkeld voor de diverse grote vraagstukken van de maatschappij
 • De BBB is blij met de herinvoering van de basisbeurs. De hoogte van de nieuw ingevoerde basisbeurs wordt beoordeeld en verhoogd indien blijkt dat deze te laag is
 • De BBB is voor een eerlijke compensatie voor de pechgeneratie. De aangekondigde compensatie is wat de BBB betreft niet voldoende
 • Er komt geen rente op de bestaande studieschuld. En de studieschuld mag niet meegenomen worden bij een hypotheekaanvraag

SGP

 • De SGP wil dat instellingen voor hoger onderwijs kritisch kijken naar de instroom van studenten in de bachelor en daarop intakegesprekken voeren
 • De SGP wil dat de lengte van masters wordt uitgebreid naar twee jaar en dat er topuniversiteiten komen. Hij is selectie van studenten mogelijk op basis van kwaliteit. Voor deze masters zijn studiebeurzen beschikbaar, waarbij in ieder geval de opleidingen in de sector bèta en techniek ruim aan bod komen
 • Het collegegeld voor de master kan worden gedifferentieerd als daar een extra toegevoegde waarde voor de student tegenover staat. Dit mag niet leiden tot een beperktere toegankelijkheid van het onderwijs, dat gerealiseerd wordt door voor dit deel leningen te verstrekken onder voor de student gunstige voorwaarden
 • Directe financiering aan universiteiten dient versterkt te worden

DENK

 • Studenten die onder het leenstelsel geld hebben geleend, moet een compensatie krijgen
 • DENK wil een loting bij studies met een numerus fixus, zodat er een eerlijke afspiegeling komt van toegelaten studenten

Volt

 • Volt verhoogt de basisbeurs conform het voorstel van het SER Jongerenplatform, inclusief inflatiecorrectie, naar 464 euro per maand voor uitwonende studenten en naar 123 euro voor thuiswonende studenten. Via een aanvullende beurs kunnen thuiswonende studenten aanspraak maken op 154 euro per maand en uitwonende studenten op 301 euro per maand, extra. De aanvullende beurs is inkomensafhankelijk en het recht op de beurs neemt evenredig af met de mogelijkheid van ouders om financieel bij te dragen
 • Er komt een rechtvaardige compensatie van de pechgeneratie van gemiddeld 10.000 euro per student. De compensatie die hen door het afgelopen kabinet is beloofd, is te laag
 • Volt pleit voor verkenning van de mogelijkheden voor invoering van een renteplafond van 2,5 procent op studieleningen. Met de huidige stijging van de rentestanden en de ontoereikbare basisbeurs dreigt studeren op termijn onbetaalbaar te worden voor grote groepen jongeren
 • Volt verplicht een minimale stagevergoeding van 550 euro voor fulltime stages van zowel mbo-, hbo- als wo-opleidingen. Studenten die fulltime stagelopen kunnen daarnaast niet nog een bijbaantje hebben. Op deze manier hoeft er niet onnodig geleend te worden door studenten
 • Een bindend studieadvies (BSA) draagt bij aan de toenemende prestatiedruk voor studenten. Dit terwijl het mentale welzijn van deze groep al erg laag is. Volt wil daarom het bindend studieadvies omzetten in een niet-bindend studieadvies: aan het eind van het eerste jaar krijgen studenten een studieadvies van hun onderwijsinstelling, waarna ze zelf de keuze maken om al dan niet door te gaan
 • Volt versterkt het Europese Universiteiten Initiatief waarbij universiteiten en hogescholen in heel de EU gezamenlijke opleidings- en studietrajecten vormgeven
 • Volt pleit voor meer lokaal maatwerk in de werving van internationale studenten in plaats van een algehele wervingsstop. Een universiteit als in Maastricht is in veel grotere mate afhankelijk van de toestroom van internationale studenten dan bijvoorbeeld universiteiten in Amsterdam of Leiden. De financieringsstructuur van universiteiten past Volt hierop aan.
 • Volt ziet erop toe dat de rijksoverheid de zogenoemde 56-uursarbeidsnorm voor internationale studenten om in aanmerking te komen voor studiefinanciering, verlaagt naar 32 uur, in lijn met Europese wet- en regelgeving
 • De monitoring van het welzijn onder internationale studenten moet verbeterd worden, onder andere op het gebied van huisvesting, mentale gezondheid en sociaaleconomische omstandigheden
 • Volt zet zich in voor grensoverstijgend wetenschappelijk onderzoek zoals bijvoorbeeld de Einsteintelescoop in de Euregio Maas-Rijn

BIJ1

 • BIJ1 schaft het collegegeld af: praktisch, theoretisch en wetenschappelijk onderwijs worden gratis.. Deze maakt BIJ1 inkomensafhankelijk, gebaseerd op het inkomen van de student zelf. Studieschulden van de ‘pechgeneratie’ worden kwijtgescholden
 • Op elke vorm van wetenschappelijk, theoretisch en praktisch onderwijs komt een schoolpsycholoog waar studenten met mentale problemen terecht kunnen
 • De uitzonderingspositie van private universiteiten verdwijnt. Op termijn vormt BIJ1 deze om en trekken ze die gelijk met de openbare universiteiten
 • BIJ1 schaft decentrale selectie voor opleidingen als geneeskunde af. Extra-curriculaire activiteiten zijn dan niet meer van invloed op de toelating tot de opleiding. Door loting toe te passen, creëren we meer kansengelijkheid
 • BIJ1 beboet bedrijven die discrimineren in hun selectie voor stagiairs. Zij worden ook uitgesloten van overheidsopdrachten en subsidies
 • De overheid werkt samen met hogescholen en universiteiten om de academische vrijheid te waarborgen
 • Nederland neemt maatregelen tegen uitgeversmonopolies en hoge kosten in de publicatie van wetenschap. Het zogenaamd illegaal distribueren en downloaden van wetenschappelijke publicaties wordt niet bestreden. Om de macht van academische uitgevers tegen te gaan, moet de overheid investeren in gratis ‘open access’, door middel van digitale infrastructuur en internationale lobby
 • BIJ1 stopt de invloed van de fossiele industrie op onderwijs en onderzoek
 • Besturen en raden van toezicht in het onderwijs worden democratisch verkozen. Voor hogescholen en universiteiten kan dat bijvoorbeeld met een ‘academische senaat’ als bestuursmodel. Elke instelling krijgt een diversiteitscommissie en er komen diversiteitsquota in alle onderwijs- en bestuurslagen in het theoretisch en wetenschappelijk onderwijs

Nieuw Sociaal Contract

 • De toegankelijkheid van het hoger onderwijs moet worden gewaarborgd, daarom is Nieuw Sociaal Contract (NSC) blij met de herinvoering van de basisbeurs. NSC heeft oog voor de ‘pechgeneratie’ die in de periode van 2015/16 tot 2023/24 een studieschuld heeft opgebouwd dankzij het leenstelsel. Voor deze specifieke groep studenten wil NSC de rente tien jaar lang zeer laag houden. NSC beziet de mogelijkheden om deze studenten nog verder tegemoet te komen
 • NSC wil af van het streven om zoveel mogelijk (internationale) studenten aan te trekken en opleidingen aan te bieden. Dit is het gevolg van de huidige concurrentie en bekostiging op basis van studentaantallen. Voor de bekostiging van universitaire en beroepsopleidingen wordt (deels) overgestapt op capaciteitsbekostiging
 • Opleidingen worden voortaan in beginsel weer aangeboden in de Nederlandse taal. Gerichte uitzonderingen zijn mogelijk in de masterfase en voor bepaalde studies. Ook bij die uitzonderingen krijgt Nederlands een plek in het curriculum, zodat studenten ook deel gaan uitmaken van de Nederlandse samenleving
 • Huisvesting van studenten is een groot probleem, NSC steunt regio’s met plannen voor ‘betaalbaar wonen op de campus’. Dit heeft tevens een positief effect op de beschikbaarheid van woningen in de stad
 • Om de positie van Nederland als kennisland te behouden is een substantieel budget voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en kennisvalorisatie van belang. NSC steunt de versterking van de primaire geldstroom voor universiteiten en de startersbeurzen om jonge onderzoekers in staat te stellen hun eigen onderzoekslijn uit te bouwen

50PLUS

 • 50PLUS wil dat de subsidiering van buitenlandse studenten in het hoger onderwijs wordt beëindigd
 • De voertaal in het hoger en universitair onderwijs is Nederlands
 • De hoogte van de basisbeurs wordt onafhankelijk van het woonadres. De door 50PLUS verkende hervorming van het stelsel van toeslagen en sociale zekerheid biedt studenten een toelage die onafhankelijk is van het woonadres. 50PLUS vindt dat deze beleidsoptie verder verkend moet worden

JA21

 • JA21 wil dat de universiteiten teruggaan naar de kern. Naar kennis, onderzoek, onderwijs en de Nederlandse taal moet centraal  staan in plaats van internationalisering, winst en vastgoedportefeuilles

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendon
Bronnen: Bronnen: Verkiezingsprogramma's VVD, D66, PVV, CDA, SP, GroenLinks/PvdA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Forum voor Democratie, BBB, SGP, DENK, Volt, BIJ1, Nieuw Sociaal Contract, 50PLUS en JA21