Normal_nog_steeds_veel_mis_met_vrijwillige_ouderbijdrage_op_scholen

Er gaat nog steeds veel mis met het innen en besteden van de vrijwillige ouderbijdrage op basisscholen en middelbare scholen. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) krijgt signalen uit het hele land van ouders dat nog steeds kinderen niet mee mogen doen met activiteiten omdat de bijdrage niet is betaald.

 

DE NIEUWE WET

Sinds 1 augustus 2021 mogen kinderen in het primair en voortgezet onderwijs niet meer worden uitgesloten van activiteiten die vanuit de vrijwillige ouderbijdrage worden bekostigd, ook niet als ouders niet betalen. Vóór het schooljaar 2021-2022 kon er nog een alternatief programma worden opgesteld voor kinderen van niet-betalende ouders, maar dat mag nu dus niet meer. Ook het geheel weigeren van kinderen is verboden.

Naast schoolreisjes geldt deze regel voor bijvoorbeeld een introductiekamp, maar ook voor tweetalig onderwijs en het technasium. Sommige scholen lijken ten onrechte te denken dat alleen activiteiten als excursies onder de nieuwe regels vallen.

PROBLEMEN OP SCHOLEN

Op veel scholen levert de nieuwe wet discussie op, en soms ook het probleem dat er fors minder geld beschikbaar is voor de activiteiten omdat niet alle ouders de bijdrage betalen. Andere scholen, waaronder deze van stichting SAAM, besloten de vrijwillige ouderbijdrage geheel af te schaffen en de activiteiten vanuit de schoolbegroting te bekostigen.

Als er minder inkomsten zijn vanuit de ouderbijdrage heeft de school de keuze te maken uit (a) minder of minder dure activiteiten organiseren of (b) de inkomsten aanvullen tot aan het bedrag dat eerder was begroot. Voor ouderraden is het ook van belang in hun begroting rekening te houden met een bepaald percentage ouders dat de ouderbijdrage niet betaalt.

VOO: SCHAF DE VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE GEHEEL AF

Voor de VOO staat vast dat alle kinderen altijd mee moeten kunnen op schoolreisje, met schoolkamp en alle andere activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd. Of dergelijke activiteiten kunnen doorgaan, mag wat ons betreft niet afhankelijk zijn van de hoeveelheid ouders die wel of niet (kunnen) betalen. Daarom wil de VOO dat de vrijwillige ouderbijdrage volledig wordt afgeschaft en de Rijksoverheid per leerling een bedrag beschikbaar stelt voor activiteiten die buiten het reguliere lesprogramma vallen.

Het verplaatsen van de inkomstenbron van ouders naar het Rijk heeft als voordeel dat op basis van het aantal leerlingen elke school hetzelfde bedrag krijgt. Zo is het voor scholen met veel ouders met lagere inkomens alsnog mogelijk om leuke activiteiten te organiseren. Ook zijn discussies over wat te doen met niet-betalende ouders dan verleden tijd, evenals de financiële hoofdbrekens en jaarlijkse onzekerheid van de school en de ouderraad over welke activiteiten nu weer geschrapt moeten worden.

Meer weten over de vrijwillige ouderbijdrage en de rol van de MR? De VOO organiseert 13 maart 2023 een webinar over dit onderwerp waar u ook al uw vragen kunt stellen. In onze kennisbank vindt u tevens meer informatie over het onderwerp. Meld u hier alvast aan.