Normal_erasmus_universiteit_rotterdam

Het College van Bestuur heeft besloten de faculteiten Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) te laten fuseren tot één nieuwe faculteit. Dit besluit volgt nadat het CvB eind maart al haar voorkeurhad uitgesproken voor zo’n scenario uit het advies van de interim-decaan van ESHCC. De medezeggenschapsorganen zijn geïnformeerd over het besluit. Dit meldt de EUR.

De fusie van ESSB en ESHCC betekent een versterking van het cluster sociale, gedrags- en geesteswetenschappen binnen de Erasmus Universiteit. De onderzoeksdisciplines vullen elkaar inhoudelijk goed aan. Verder werken beiden met kleinschalige en activerende onderwijsprogramma’s. Het samengaan van beide faculteiten biedt de mogelijkheid een krachtige faculteit te creëren op het gebied van de humanities en social sciences met een ambitieuze, inhoudelijke, interdisciplinaire en onderscheidende agenda en een robuuste organisatie.
 
De samenvoeging sluit daarmee uitstekend aan op de nieuwe strategie van EUR. Daarin staat het bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken centraal door middel van onder meer interdisciplinair onderzoek.
 

Voorwaarden

Het College van Bestuur neemt dit besluit na nauwkeurige weging van het advies van de interim-decaan van ESHCC, de zienswijze van de decaan van ESSB op een fusie én de feedback van alle andere betrokkenen. Het CvB is bereid zoveel mogelijk van de door hen geformuleerde randvoorwaarden over te nemen of te accommoderen. Zo is er ruimte voor het behoud van eigenheid en identiteit van de verschillende disciplines (onderwijsmodellen en onderzoeksmethoden). Verder is er baanzekerheid (ook voor mensen met tijdelijke aanstellingen), komt er goede ondersteuning en biedt een onafhankelijke audit inzicht in de financiën.
 
Ook bij de inrichting van het fusieproces houdt het CvB zoveel mogelijk rekening met de aangereikte ideeën, zorgen en voorwaarden. De transitie is zorgvuldig opgezet. Om duidelijkheid te creëren is de eerste stap een administratieve fusie van ESHCC en ESSB voor het eind van dit collegejaar. Deze verkorte voorgenomen reorganisatie heeft geen organisatorische of inhoudelijke gevolgen.
 
Deze eerste stap biedt vervolgens de mogelijkheid aan medewerkers en studenten van beide faculteiten om zelf actief deel te nemen in de totstandkoming van de nieuwe faculteit. Ze hebben tot 1 januari 2021 om samen met de nieuwe decaan de transitie vorm te geven. Tijdens die transitieperiode is het zaak een inhoudelijke meerjaren (investerings)agenda op te stellen, die leidt tot ambitieuze, solide en levensvatbare plannen voor interdisciplinair onderzoek en onderwijs.
 
Door: Nationale Onderwijsgids