Het is weer tijd voor de leergroei-rapportages (speciaal) basisonderwijs

Naast de jaarlijkse rapportages brengt het NCO tweemaal per jaar – na de afname van de M-toetsen en na de afname van de E-toetsen – een extra rapportage uit voor reguliere en speciale basisscholen (bo en sbo) over de leergroei van hun leerlingen. Dat meldt de NRO.

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het onderwijsproces is het belangrijk dat scholen weten hoe het met de leergroei van hun leerlingen gaat. In de leergroei-rapportages worden diverse data gecombineerd om per school inzicht te geven in de leergroei van leerlingen op het gebied van begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde. De leergroei van uw leerlingen plaatsen we in perspectief door een vergelijking te maken met het landelijk gemiddelde, maar ook met een voorspelde referentiewaarde. Deze waarde wordt berekend op basis van kenmerken van de school en de leerlingpopulatie, en vergelijkt uw school met een fictieve school met vergelijkbare kenmerken.

Leergroei-rapportages 

De gegevens die scholen aanleveren in het kader van de leergroei-rapportages worden direct aan het CBS verzonden. Het CBS verwerkt de gegevens in een beveiligde omgeving en deelt alleen onder strikte voorwaarden (gepseudonimiseerde) data met NCO. Vervolgens verwerkt NCO deze data tot de leergroei-rapportages die aan bevoegde gezagen worden verstrekt.

Door: Nationale Onderwijsgids