Nieuwe commissie onderzoekt bevoegdhedenstelsel voor leraren

De commissie Onderwijsbevoegdheden onderzoekt hoe het bevoegdhedenstelsel voor leraren beter kan worden ingericht zodat de kwaliteit van het onderwijs verbetert en het aantrekkelijker wordt om te (blijven) werken in het onderwijs. Dat doet de commissie in opdracht van het kabinet op voorstel van de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob. Deze opdracht is een vervolg op het advies ‘Ruim baan voor leraren’ van de Onderwijsraad. Dit meldt Rijksoverheid.

De commissie heeft de opdracht gekregen om te adviseren over de vormgeving van een nieuw bevoegdhedenstelsel: het geheel van regels en procedures rond het behalen van een bevoegdheid.
 

Nieuw bevoegdhedenstelsel

Door ruimte te maken voor meer gespecialiseerde of juist breder georiënteerde bevoegdheden, kunnen deze beter aansluiten bij datgene wat het onderwijs nodig heeft. Daarmee kan ook ruimte ontstaan voor meer circulaire carrières en mobiliteit. Dit vraagt om bevoegdheden en lerarenopleidingen waarin structureel ruimte is voor loopbaanontwikkeling binnen, tussen en naar verschillende onderwijssectoren.
 
De commissie gaat zich buigen over nieuwe bevoegdheden voor het primair, voortgezet, speciaal  en mbo. Ook zal de commissie vorm geven aan de verschillende routes hoe een student de nieuwe bevoegdheid kan gaan halen.
 

De commissie

De commissie bestaat uit acht leden met voorzitter Paul Zevenbergen. Renée van Eijk, Jasper Rijpma, Eva Naaijkens, Jan van der Meij, Barbara de Kort, Lisa Gaikhorst en Michaël van Straalen zijn de overige zeven leden.
 
Om tot een goed advies te kunnen komen, vraagt de commissie om input van leraren, lerarenopleiders, instructeurs, leraarondersteuners, schoolleiders, schoolbestuurders en interne begeleiders. Voorzitter Paul Zevenbergen: “We organiseren de komende tijd verschillende manieren om met zoveel mogelijk mensen die het onderwijs werken, in gesprek te gaan. Ik roep alle betrokkenen op om zijn of haar ideeën op dit onderwerp met ons te delen. Alleen dan kan de commissie een advies opleveren waar leraren én leerlingen baat bij hebben”.
 
Door: Nationale Onderwijsgids