Normal_werk_stage_praktijk

De subsidieregeling Praktijkleren ondersteunt (vanaf schooljaar 2017/2018) bedrijven en organisaties die een praktijkleerplaats bieden aan bepaalde leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) in het kader van de beroepspraktijkvorming in het laatste schooljaar. De subsidie wordt achteraf aangevraagd.

Voorwaarden

De leerling staat als daadwerkelijk schoolgaand ingeschreven aan een school voor voortgezet speciaal onderwijs.
 
De leerling volgt in het laatste schooljaar onderwijs in het uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of in een leer-werktraject binnen het uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’.
 
De stage omvat minimaal 640 klokuren aan beroepspraktijkvorming.
 
De stage voldoet aan de geldende onderwijswetgeving.
 
Het bedrijf of organisatie is voor de periode waarin de praktijkbegeleiding plaatsvindt door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf.
 
De leerling volgt minimaal één dag per week binnenschools onderwijs en kent maximaal 4 stagedagen per week. De duur van de stage gedurende de totale opleiding mag maximaal 50 procent van het aantal uren bedragen waarin onderwijs wordt verzorgd.
 
De praktijkbegeleiding van de leerling wordt aangeboden op basis van een geldige en ondertekende stage-overeenkomst. Deze overeenkomst is getekend door het erkende leerbedrijf, het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling en de leerling of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.
 

Overeenkomst

In deze overeenkomst staan in elk geval:
  • de leeractiviteiten die de leerling tijdens de stage heeft moeten ontplooien;
  • de aanvangsdatum, de einddatum en de tijden van de leeractiviteiten;
  • een regeling voor de begeleiding van de leerling bij de stage-gever;
  • de manier waarop de stage-gever bij de beoordeling van de leeractiviteiten van de leerling wordt betrokken;
  • een regeling die de inspectie in staat stelt toezicht te houden op de leeractiviteiten die door de leerling bij de stage-gever worden ontplooid.
 

Subsidie

Er kan alleen subsidie aangevraagd worden voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen moet er in minimaal 40 weken begeleiding verzorgd worden. Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee als weken van begeleiding. Als voorbeeld: 20 weken begeleiding resulteert in een subsidiebedrag van 50 procent van 2.700 euro.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: RVO