Normal_jongere__probleemjongere__jeugd__hek

De Kinderombudsman heeft met een brief aandacht gevraagd voor problemen bij de hulp voor kwetsbare kinderen en jongeren. De Kamer debatteert hierover met minister De Jonge (Volksgezondheid). Ondanks alle inspanningen lukt het onvoldoende om de ontwikkeling, de veiligheid en het perspectief van een grote groep kinderen te waarborgen, zo schrijft de Kinderombudsman in een een brief aan de minister. Zij baseert zich op signalen over een opeenstapeling van problemen in de jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugd-ggz en het passend onderwijs. Dit meldt de Tweede Kamer.

DECENTRALISATIE EN GELD

Het vorige kabinet heeft de jeugdzorg gedecentraliseerd naar de gemeenten en tegelijkertijd het budget verlaagd. De decentralisatie van de jeugdzorg was bedoeld om de versnippering aan te pakken, zegt de minister. De overdracht naar de gemeenten is volgens hem goed verlopen, maar ook is duidelijk geworden dat er tekorten zijn ontstaan door een volumestijging. Hij wil grondig onderzoeken waar het jeugdzorggeld precies blijft, zodat duidelijk wordt of er structureel meer geld nodig is.
 

LICHTE EN ZWARE ZORG

 
Minister De Jonge wil nieuwe afspraken maken over de ordening van de jeugdzorg. Het moet duidelijker worden wat men van de gemeenten mag verwachten, bijvoorbeeld in de wijken. Hij wil ook bezien of specialistische (ggz-)zorg bovenregionaal of landelijk georganiseerd moet worden.
 

INTEGRALE VISIE EN AANPAK

Er wordt te veel over in plaats van met kinderen gepraat, lichte en zware zorg worden te vaak op één hoop gegooid en er zijn vaak te veel hulpverleners in één gezin. Tielen (VVD) bepleit daarom een integrale aanpak en interdisciplinaire samenwerking in de jeugdbeschermingsketen.
 
Voordewind (ChristenUnie) wijst op de "doorgeschoten individualisering". De samenleving stelt volgens hem steeds hogere eisen aan kinderen en jongeren, waardoor steeds meer van hen jeugdzorg nodig hebben. 
 
De Kamer stemt op 11 juni over de ingediende moties.