Speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs worden met ingang van 1 augustus 2010 getroffen door een fikse bezuiniging op de leerlinggebonden financiering (LGF). Het bedrag voor de ambulante begeleiding binnen de LGF wordt verlaagd met 13,6 procent. Het schooldeel van het rugzakje in het sbo wordt verlaagd met ruim € 4200. Dit heeft het ministerie van OCW in een brief aan de besturen en medezeggenschapsraden kenbaar gemaakt.

Lees verder