Normal_klaslokaal345

In het schooljaar 2018-2019 en 2019-2010 wordt er een proef gehouden met de samenwerking van regulier en speciaal onderwijs. Op die manier moet worden bijgedragen aan een bredere ontwikkeling, zodat er voor de kinderen meer maatwerk geboden kan worden. Begin 2018 wordt de beleidsregel voor het experiment bekendgemaakt. Dat meldt LECSO.

De bedoeling is onder meer om kinderen een onderwijsplek aan te bieden die zo dicht mogelijk bij huis ligt. Ook moet integraal tegemoet worden gekomen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.

Leerlingen met een ondersteuningsvraag kunnen worden ingeschreven in het reguliere onderwijs. De vestiging voor (voortgezet) speciaal onderwijs kan worden opgeheven. Ouders en leerkrachten ervaren het echter als een te grote overgang om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte meteen in te schrijven op een reguliere school. Om in de ondersteuningsbehoefte van de kinderen te kunnen voorzien is het voor scholen de komende vier jaar mogelijk om te experimenteren om als één school samen te werken.

Een vso school en een reguliere school voor voortgezet onderwijs (vo) of een so school en een school voor (speciaal) basisonderwijs ((s)bo) mogen daarbij groepen leerlingen van deelnemende scholen onderling mengen terwijl de deelnemende scholen blijven bestaan. Na die proefperiode van vier jaar vormen de scholen één geïntegreerde school waarbij de (v)so school wordt opgeheven.

Leraren in het vso mogen vanwege een ontbrekende bevoegdheid momenteel nog niet altijd voor de klas staan in het reguliere voortgezet onderwijs. Tijdens het experiment mogen deze docenten wel lesgeven op de reguliere vo-school, ook als zij (nog) niet aan alle nodige eisen voldoen. Er kan dus worden gewerkt om een docent na die vier jaar wel de bevoegdheid te laten behalen, want die is na de experimenteerfase weer nodig.

Voor het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Het gaat om een samenwerking tussen de onderwijssoorten: so-(s)bo of vso–vo.
  • Scholen die deelnemen mogen voor en/of gedurende de experimenteerperiode geen beoordeling als ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ van de Inspectie van het Onderwijs hebben ontvangen.
  • De scholen die meedoen werken mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen.
  • Het bevoegd gezag van de school waar de leerlingen van beide scholen onderwijs volgen is tijdens het experiment verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Het bevoegd gezag van de reguliere school is het aanspreekpunt voor de inspectie.

Op 5 februari 2018 staat er een voorlichtingsbijeenkomst op het programma die bedoeld is voor kandidaten die voor 1 mei 2018 van plan zijn mee te doen aan het experiment. Hun wordt verzocht zich voor 19 januari aanstaande aan te melden, zodat beoordeeld kan worden of de bijeenkomst noodzakelijk is. Aanmelden kan via implementatiepassendonderwijs@minocw.nl. Bij doorgang is de inspectie aanwezig bij de bijeenkomst.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids