Normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les

Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd. Verspreid door het akkoord heen staat een aantal zeer relevante uitgangspunten voor kwetsbare kinderen. Dit meldt de Raad voor de Kinderbescherming.

Beperkt en begaafd, ieder kind verdient onderwijs om zichzelf maximaal te ontplooien, ook als dat extra zorg of ondersteuning vraagt. Het kabinet wil dat ouders en scholen in een gelijkwaardig gesprek een passende aanpak afspreken, daarbij ondersteund door de mogelijkheid van een onderwijsconsulent. Om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen, willen we het aantal thuiszitters fors beperken en verzuim eerder signaleren en aanpakken. Alle samenwerkingsverbanden zullen daartoe een wettelijk verplichte doorzettingsmacht beleggen.
 
Het kabinet wil rechtstreekse bekostiging voor onderwijs aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking. In het regeerakkoord staat het zo: “Ook zal het kabinet, mede met het oog op leerlingen met een ernstig meervoudige handicap, bezien hoe de zorg voor leerlingen binnen een beperkt aantal onderwijsinstellingen met complexere casuïstiek direct uit de middelen voor zorg in onderwijstijd kan worden gefinancierd. De zorg thuis dient daarbij adequaat te blijven. De combinatie van passend onderwijs en zorg vanuit verschillende financieringsbronnen wordt eenduidiger en eenvoudiger geregeld.”
 
De groep mensen met een (licht) verstandelijke beperking, daklozen en zwerfjongeren worden beter in beeld gebracht en verschillende vormen van zorg en ondersteuning moeten beter op elkaar aansluiten. Daarbij is er ook aandacht voor de overgang naar volwassenheid.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids