Normal_scheikunde_wiskunde_rekenen

Leerkrachten en intern begeleiders in het primair onderwijs en het speciaal (basis)onderwijs (sbo) hebben vaak moeite met het kiezen van leerroutes voor leerlingen. Daarom hebben het Kohnstamm Instituut en het Cito samen met zes scholen voor speciaal basisonderwijs een keuzewijzer opgesteld. Deze keuzewijzer kan de leraren en intern begeleiders ondersteunen bij het kiezen van geschikte leerroutes voor hun leerlingen. Dat meldt het Kohnstamm Instituut.

In het primair en het speciaal (basis)onderwijs worden leerlingen geacht op twaalfjarige leeftijd het referentieniveau 1F voor rekenen-wiskunde te kunnen behalen. Echter, is dit niet voor alle leerlingen haalbaar. De nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO heeft daarom, met name voor leerlingen met een beperking, aangepaste leerroutes ontwikkeld, waarbij een ander leerstofaanbod hoort. Leerroute 1 is is bedoeld voor leerlingen die naar de theoretische of gemengde leerweg in het vmbo gaan of naar havo of vwo. Leerroute 2 is voor leerlingen die naar het basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo gaan. Leerroute 3 is voor leerlingen die uitstromen naar voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs.

De effecten van de keuzewijzer zijn nog niet bewezen. Er is een effectstudie uitgevoerd naast de ontwerpstudie. Zowel de leerlingen op de zes deelnemende scholen als leerlingen op enkele controlescholen hebben in januari en juni 2016 een Cito toets rekenen gemaakt en een speciaal ontwikkelde extra toets over verhoudingen, breuken en procenten. Op de deelnemende scholen is gedurende het voorjaar van 2016 driemaal een training aangeboden over de keuzewijzer en werden de deelnemers extra getraind in het aanpassen van het leerstofaanbod over verhoudingen, breuken en procenten. Uit het onderzoek blijkt dat niet de leerlingen in de experimentele conditie, maar de leerlingen in de controlegroep sterker vooruit waren gegaan. Een mogelijke verklaring is dat de controlegroep gemiddeld op een hoger niveau functioneerde dan de experimentele groep, aldus het Kohnstamm Instituut.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids