Normal_rugzak__klas__kinderen__schooltas__klaslokaal__po

De gemeenten zijn bezig met het budget en de plannen voor de onderwijshuisvesting. Zo heeft het college van Lelystad in overleg met de schoolbesturen het concept Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs voor de jaren 2016 tot en met 2025 vastgesteld. De gemeente Zoetermeer heeft bekendgemaakt 18 miljoen euro te investeren in nieuwbouw, uitbreiding en aanpassing van schoolgebouwen van het basis- en speciaal onderwijs. Dat melden gemeenten Lelystad en Zoetermeer.

In het IHP van Lelystad is aangegeven welke investeringen nodig zijn voor de huisvesting van de basisscholen en de scholen voor speciaal en voortgezet onderwijs. De komende jaren wordt, net als afgelopen jaren, op sobere en doelmatige wijze invulling gegeven aan de onderwijshuisvesting, zonder daarbij de kwaliteit van het onderwijs uit het oog te verliezen. Om er ook in de toekomst zeker van te zijn dat de onderwijsgebouwen passen bij het aantal leerlingen en het onderwijs wordt een meerjarenperspectief opgesteld. Hierbij wordt gekeken naar de behoefte aan onderwijshuisvesting per school, per wijk en in de stad. Gekeken wordt waar leegstand kan worden teruggedrongen en wat er komende jaren moet gebeuren aan de gebouwen. Hierbij wordt kritisch gekeken naar de totale (onderhoud)kosten en de beperkte financiële middelen die voor nieuwe investeringen beschikbaar zijn.

Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer heeft besloten bijna 18 miljoen euro te investeren in nieuwbouw, uitbreiding en aanpassing van schoolgebouwen van het basis- en speciaal onderwijs. De Zoetermeerse gemeenteraad moet daar in mei een definitief besluit over nemen. In heel Nederland is het aantal leerlingen in het basisonderwijs de afgelopen jaren teruggelopen. Het gevolg daarvan is dat er een overschot aan schoolgebouwen is ontstaan. Maar er zijn ook andere huisvestingsknelpunten, zoals veroudering van de gebouwen. In dit Integrale huisvestingsplan wordt ook de vorming van negen integrale kindcentra mogelijk gemaakt. Uitbreiding van deze IKC's is een belangrijk onderdeel uit het collegeprogramma.

© Nationale Onderwijsgids