Veel scholen gaan niet goed om met meldingen van seksuele intimidatie

Onder scholieren heerst ontevredenheid over hoe scholen omgaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie of seksueel geweld, zo blijkt uit gesprekken die NOS Stories met scholieren voerde. Vertrouwenspersonen op scholen geven aan het beeld dat de leerlingen schetsen te herkennen. Minister Slob heeft beloofd dat de regels aangescherpt zullen worden en werkt aan een wetswijziging. Dit meldt de NOS.

Na een oproep die de NOS deed op Instagram stroomden de verhalen binnen over ongewenst gedrag op middelbare scholen. Duizenden scholieren deelden hun ervaringen over grensoverschrijdend gedrag door schoolgenoten maar ook door leraren. Veel van hen hebben kritiek op hoe er met meldingen over dit gedrag wordt omgegaan door de school. De meeste jongeren gaven aan geen melding te hebben gemaakt uit angst voor de gevolgen, maar van de jongeren die het gedrag wél hebben gemeld geeft de helft aan dat dit niet naar behoren verliep. Zo werden ze bijvoorbeeld niet geloofd of werd hen verteld dat ze hiermee het leven van een leraar kapot konden maken. In sommige andere gevallen gaf een leraar zelfs na meerdere meldingen van aanranding nog steeds op de school les.

Vertrouwenspersonen

De NOS sprak ook met meerdere vertrouwenspersonen op scholen. Veel van hen hebben kritiek op hoe scholen omgaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag: scholen wachten te lang met handelen of zoeken manieren om niet te hoeven handelen, bijvoorbeeld uit angst voor publiciteit. Daarnaast geven de vertrouwenspersonen aan dat het beleid op veel scholen verouderd is en dat docenten niet zijn opgeleid om goed om te gaan met meldingen van misbruik en intimidatie.

Melding bij de Onderwijsinspectie

Scholen zijn verplicht om bij vermoedens van seksueel misbruik of aanranding een melding te maken bij de Inspectie van het Onderwijs, die daarop beslist of de school aangifte moet doen. Volgens de Inspectie, de Stichting School en Veiligheid en vertrouwenspersonen wordt dit echter lang niet altijd gedaan. Een woordvoerder van de Inspectie zegt hierover: “Wij zien helaas ook dat scholen niet altijd goed op de hoogte zijn van de meldplicht, daarom gaan we daar de komende tijd meer aandacht aan besteden.” Minister Slob zegt ondertussen bezig te zijn met een wetswijziging die ervoor zorgt dat scholen ook meldingen moeten maken na ongepaste opmerkingen.

Door: Nationale Onderwijsgids