Normal_taal__alfabet__letters

Een instelling voor hoger onderwijs die onderwijs aanbiedt in een andere taal dan het Nederlands, moet volgens de wet een zogeheten gedragscode taal hebben. In 2018 onderzocht de Inspectie van het Onderwijs of hoger onderwijsinstellingen beschikken over de gedragscode taal. Uit dat onderzoek bleek dat een deel van de hoger onderwijsinstellingen niet aan deze verplichting voldeed, hoewel ze wel onderwijs in een andere taal aanboden. De Inspectie van het Onderwijs heeft daarom op verzoek van de minister van OCW bij deze instellingen de stand van zaken per september 2019 in beeld gebracht. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Gedragscode taal

2 van de 34 instellingen die destijds niet voldeden, beschikken inmiddels wel over een gedragscode taal. Eén instelling verzorgt niet langer onderwijs in een andere taal, één instelling is in afbouw. Hiermee hebben alle instellingen die destijds niet over een gedragscode beschikten en daartoe nog steeds verplicht zijn, nu een gedragscode hebben opgesteld.
 

Doorleefd taalbeleid

De wettelijke vereisten op het vlak van taal zijn nu breder bekend in het hoger onderwijs. De Inspectie ziet dat de inhoud van de gedragscode onderwerp van gesprek is, onder andere met de medezeggenschap. Het interne gesprek is een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot doorleefd taalbeleid.
 
Meer informatis is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids