Onderhandelaarsakkoord bereikt voor een tussen-cao mbo

CNV Onderwijs en de andere bonden hebben met de MBO Raad een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een zogenaamde tussen-cao. In dit akkoord zijn nog geen afspraken opgenomen over structurele loonsverhogingen, omdat de loonruimte over 2022 nog niet bekend is. De minister stelt jaarlijks deze loonruimte vast. Dit meldt CNV Onderwijs.

Werkgevers en bonden willen daar nu niet langer op wachten, omdat een aantal zaken dringend aangepakt moet worden. Partijen spreken in dit akkoord af dat de huidige cao doorloopt tot 1 mei 2022. Aanvullend wordt de rechtspositie van werknemers bij fusie verbeterd en wordt het minimumloon verhoogd naar 14 euro per uur. Ook wordt vastgelegd dat de rechtsposities van werknemers van bestaande agrarische opleidingscentra (aoc’s) en verticale scholengemeenschappen (VSG’s) door de inwerkingtreding van de Wet Bestuurlijke Harmonisatie Beroepsonderwijs per 1 januari niet worden gewijzigd.

Onbedoelde gevolgen

Abhilash Sewgobind, onderhandelaar namens CNV Onderwijs, begrijpt de wens van de werkgevers om al voor de jaarwisseling onbedoelde gevolgen voor de rechtspositie van scholen en hun werknemers door invoering van bovenstaande wet, weg te nemen. Sewgobind: "Deze wet maakt het makkelijker voor aoc’s en VSG’s om te fuseren met VO-scholen, bijvoorbeeld in krimpregio’s. Nu is er ook duidelijkheid in de cao over wat er gebeurt na 1 januari bij fusie of splitsing van instellingen."

Rekening houden met belangen werkgever en werknemer

Voor de vakbonden was het belangrijk om de rechten van werknemers die te maken krijgen met veranderde werkomstandigheden beter te borgen. Bij een andere inrichting van de organisatie of bij samenwerking met een andere instelling, maken mbo-scholen soms keuzes die gevolgen hebben voor individuele werknemers. Sewgobind: "Denk bijvoorbeeld aan een andere standplaats. We kregen signalen dat zulke veranderingen lang niet altijd in goed overleg gaan. Daarom hebben we nu afgesproken en vastgelegd dat de werkgever altijd met de werknemer moet overleggen en rekening moet houden met de belangen van zowel de organisatie als de werknemer. De werknemer die het niet eens is met het genomen besluit kan voortaan naar de Commissie van Beroep. Er is dus altijd een externe toetsing mogelijk, dat brengt de werknemer in een betere positie."

Minimumuurloon 

In de vorige cao hadden de sociale partners al de ambitie uitgesproken om het minimumuurloon te verhogen tot 14 uur per uur. In het onderhandelaarsakkoord dat nu is gesloten is de concrete afspraak gemaakt dat dit per 1 december 2021 vertaald wordt naar een minimum maandsalaris van 1935 euro bruto in de carrièrepatronen die nu nog lagere maandsalarissen kennen.

Leden van CNV Onderwijs kunnen tot 8 december hun stem uitbrengen over het akkoord. Zij worden hierover per mail geïnformeerd.

Door: Nationale Onderwijsgids