Normal_kind_geld

Het demissionaire kabinet heeft voor de komende periode bijna een half miljard euro gereserveerd voor onderwijs. Leerkrachten in het basisonderwijs krijgen salarisverhoging, het bestaande gat in de onderwijsbegroting wordt deels gedicht en de eerste miljoenen uit het studievoorschot komen beschikbaar. Dit meldt Rijksoverheid.

Leerkrachten in het basisonderwijs

Meesters en juffen krijgen er in 2018 een substantieel bedrag bij op hun loonstrookje. Er is 270 miljoen euro beschikbaar voor betere salarissen en arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Als dit bedrag verdeeld wordt over alle basisschoolleraren, staat het gelijk aan 3 procent salarisverhoging - maar het kan het ook gerichter worden ingezet. De €270 miljoen komt bovenop de reguliere loonruimte voor 2018, die momenteel op 2,2 procent wordt geraamd.
 

Investeringen

In de onderwijsbegroting voor 2018 komen de eerste miljoenen uit het studievoorschot beschikbaar. In 2018 gaat het om 206 miljoen euro. In de jaren daarna loopt dit bedrag verder op. De middelen die voortkomen uit het studievoorschot worden onder meer ingezet voor kleinschalig en intensief hoger onderwijs, talentprogramma’s en onderwijs gerelateerd onderzoek.
 
In de begroting van 2018 is ook de volle omvang zichtbaar van het pakket aan maatregelen dat dit kabinet in 2013 trof, in het Nationaal Onderwijsakkoord. Hiermee is komend jaar 689 miljoen euro gemoeid.
 

Gelijke kansen

Het kabinet werkt aan de uitvoering van het actieplan dat zich richt op soepele overgangen in het onderwijs en stimulerend onderwijs voor kinderen die van huis uit minder kansen krijgen. Het is te vroeg om structurele effecten te kunnen herkennen, maar dit jaar werden eindadviezen in groep 8 al vaker bijgesteld als de eindtoets een beter resultaat liet zien.
 

Curriculumherziening

Ruim twee jaar geleden is een maatschappelijke dialoog gestart over wat leerlingen zouden moeten leren in het basis- en voortgezet onderwijs. Ontwikkelteams met leraren en schoolleiders gaan komend jaar aan de slag met het ontwikkelen van bouwstenen voor een nieuw en eigentijds onderwijsprogramma. Onderdelen hiervan zijn onder meer burgerschap en digitale vaardigheden. Eind 2018 zal de ontwikkelfase zijn afgerond en kan een knoop worden doorgehakt over een herzien curriculum.
 

Regionaal Investeringsfonds gecontinueerd

Het Regionaal Investeringsfonds van onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, regionale overheden en OCW krijgt verlenging. In 2018 is daarvoor 25 miljoen euro beschikbaar.
 

Groen Onderwijs

Steeds meer leerlingen kiezen voor het Groen Onderwijs. Hoewel dit goed nieuws is komt de bekostiging daarmee in de knel. Om dit te helpen oplossen trekt het kabinet 6,2 miljoen euro extra uit voor het Groen Onderwijs.
 

Ruilvoetproblematiek

Vanwege hogere studenten- en leerlingenaantallen en ruilvoetproblematiek is in het verleden een taakstelling op de begroting ontstaan. Het kabinet heeft de helft hiervan voor 2018 gecompenseerd. De beslissing over invulling van het restant (244 miljoen euro) wordt overgelaten aan het volgende kabinet. Hiertoe is besloten na overleg met de formerende partijen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids