Normal_studenten_mbo_florijn__screenshot_

In opdracht van het ministerie van Onderwijs heeft ResearchNed een onderzoek gedaan naar medezeggenschap in het mbo. Kernvraag in het onderzoek is of de invoering van gescheiden medezeggenschap – met een ondernemingsraad voor het personeel en een aparte studentenraad en ouderraad – heeft gebracht wat daarmee werd beoogd. Een andere vraag die centraal stond is of de wijzigingen hebben bijgedragen aan betere controles en balanceringen in de verhouding tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap. Dit meldt ResearchNed.

In het onderzoek is nagegaan hoe bestuurders en toezichthouders de medezeggenschap beoordelen. Ruim driekwart van de bestuurders en Raad van Toezicht (RvT) leden is van mening dat de medezeggenschap van studenten nu beter functioneert dan voorheen. Ook de medezeggenschap van personeel is volgens ruim vier op de tien respondenten verbeterd. Een minderheid van één op de vijf is van mening dat de medezeggenschap van studenten en/of personeel er op achteruit is gegaan.

De houding van bestuur en raden ten opzichte van elkaar is de vaakst genoemde stimulans bij een goede medezeggenschap. Hierbij valt te denken aan wederzijds vertrouwen, respect en elkaar serieus nemen. Een derde van de bestuurders en toezichthouders signaleert dat er nog steeds te weinig belangstelling is voor deelname in de studentenraad. Het is onzeker of hier nog verbetering in mogelijk is. Bestuurders zeggen dat ze al veel om een sterkere medezeggenschap van studenten te stimuleren.

De bestuurders vinden de begeleiding van studentenraden veruit de belangrijkste stimulans voor medezeggenschap. Ruim de helft van de respondenten denkt dat de medezeggenschap van studenten het beste functioneert bij een combinatie van studentenraden op centraal en decentraal niveau.

De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken met een reflectiepanel bestaande uit bestuurders en toezichthouders in het mbo. Het panel vindt met name belangrijk dat bestuurders zoeken naar meer aansprekende vormen van informeel en decentraal overleg met studenten. Het gehele onderzoeksrapport van ResearchNed is hier te lezen.

© Nationale Onderwijsgids