Sterke groei Associate degree-studenten op hogescholen

Het aantal nieuwe studenten aan hogescholen is in het studiejaar ’22-’23 afgenomen met 5,4 procent. In totaal begroetten de hogescholen dit studiejaar 107.715 eerstejaars studenten. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De teruggang van het aantal nieuwe studenten deed zich voor vrijwel alle sectoren en opleidingstypen. Belangrijke uitzondering op de afname van de nieuwe studenteninstroom vormen de Associate degree-opleidingen, die groeiden met 9,4 procent. Dit meldt Vereniging Hogescholen. 

“Deze nog betrekkelijke nieuwe loot aan de stam van het hbo groeit als kool”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. “Dat laat zien dat de Ad als brug tussen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs voorziet in een grote behoefte.” De groei van de Ad-opleidingen vormt een contrast met de totale instroom vanuit het mbo, die juist afnam met 9 procent.

De sterkste afname van eerstejaars studenten deed zich voor in opleidingen in de sector gezondheidszorg, vooral als gevolg van de afname van het aantal nieuwe verpleegkundestudenten (-17,7 procent). Het aantal nieuwe pabo-studenten (+2,7 procent) nam daarentegen toe. Bij de 36 publiek bekostigde hogescholen studeerden aan het begin van dit studiejaar 477.916 studenten.

Verschillende mogelijke oorzaken

Als mogelijke redenen voor de afname valt naast demografische factoren te denken aan de herinvoering van de basisbeurs in studiejaar 2023-2024, die studenten kan hebben aangezet om hun studie een jaar uit te stellen. Hiernaast zou de huidige krappe arbeidsmarkt mbo-afgestudeerden gemotiveerd kunnen hebben om direct te starten met een carrière in plaats van verder te gaan studeren in het hbo. Ook kan van invloed zijn geweest dat het nemen van een tussenjaar weer aantrekkelijker is geworden nu de reis-restricties wegens de coronapandemie ook in het buitenland grotendeels zijn opgeheven.

Oekraïense studenten

Het aantal buitenlandse studenten op hogescholen is dit studiejaar licht toegenomen: het aantal ingestroomde internationale studenten als proportie van het totaal aantal ingestroomde studenten is in 2022 met ongeveer 1 procent toegenomen ten opzichte van 2021. Van de groei van 531 niet-EER studenten komt bijna een derde voor rekening van Oekraïense studenten.

Door: Nationale Onderwijsgids