Normal_mbo__hbo__school__verpleging__verpleegkunde__leren

De implementatie van de wet ‘Doelmatige Leerwegen’ vraagt veel van het organisatievermogen van de mbo-instellingen maar lijkt succesvol te verlopen. Instellingen en opleidingen ervaren deels positieve ontwikkelingen, zoals een betere doorstroom naar mbo-2, een betere toeleiding naar de arbeidsmarkt van studenten zonder startkwalificatie en een beter inzicht in de studievoortgang van studenten. Deze ontwikkelingen zijn op dit moment echter (nog) niet één op één toe te schrijven aan de afzonderlijke (sub)maatregelen. Dit blijkt uit onderzoek van Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) Nijmegen en ResearchNed. Dit meldt NRO.

Doelmatige leerwegen

De beleidswijziging doelmatige leerwegen is in het schooljaar 2014/2015 ingevoerd met als voornaamste doel de doorstroom binnen het mbo te versnellen, door onder andere studenten aan de start op het goede niveau te plaatsen en de opleidingen aantrekkelijker te maken. Maatregelen die daarbij horen, zijn het verkorten en intensiveren van opleidingen, het verdwijnen van de drempelloze instroom op niveau 2, de invoering van de entreeopleiding en de aanpassing van de bekostiging. Met het afschaffen van de cascadebekostiging per 1 januari 2019 verschuift de focus van efficiëntie en doelmatige leerwegen naar kansengelijkheid voor alle typen studenten om in eigen tempo een mbo-diploma te behalen.
 

Verwachte effecten

Hoewel men op verschillende niveaus signaleert dat de onderwijskwaliteit verbeterd is en de uitval afneemt, is niet duidelijk in hoeverre dit nu direct het gevolg is van de maatregelen uit de wet doelmatige leerwegen. Zo lijkt er door de maatregel intensiveren en verkorten sprake te zijn van een verhoogde onderwijskwaliteit, maar dit kan ook samenhangen met andere maatregelen. Verder blijkt er nog geen verband tussen de invoering van entreeopleidingen en het terugdringen van eerstejaarsuitval, ook al is er een gestage afname van uitval en vsv uit deze opleidingen. Instellingen en opleidingen geven zelf in een aantal gevallen aan positieve effecten te merken van de onderzochte maatregelen. De invoering van de entreeopleiding heeft in de ervaringen van de opleidingen zelf tot nu toe geleid tot een betere doorstroom naar mbo-2, een betere toeleiding naar de arbeidsmarkt van studenten zonder startkwalificatie en een beter van de studievoortgang van studenten. In de komende jaren kunnen de verwachte effecten van de maatregelen verder worden onderzocht.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids