Medewerkers kinderopvang zijn tevreden over het gebruik van zelftesten

Het afgelopen voorjaar heeft het kabinet gratis zelftesten verstrekt in de kinderopvang en het onderwijs. Zo kon het personeel zichzelf twee keer per week preventief testen, met als doel om bij te dragen aan de continuïteit van onderwijs en opvang. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft, samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), een monitoronderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van, de ervaringen met en de motivatie bij het preventief zelftesten in de kinderopvang en alle sectoren van het onderwijs. De Kamerbrief bij onderzoeksrapportages zelftesten in onderwijs en kinderopvang is recent naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit meldt het ministerie van SZW. 

Voor het onderzoek zijn onder meer vragenlijsten ingevuld door houders en door pedagogisch medewerkers en gastouders. Uit het onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de respondenten uit de kinderopvang tevreden is over de informatievoorziening, het aantal zelftesten, de levering en verdeling ervan en de ondersteuning door de helpdesk. De meest genoemde aandachtspunten zijn kinderopvanglocaties die hun testen moesten ontvangen van de school waar zij het pand mee delen (dit was soms niet duidelijk of ging niet goed) en het feit dat het niet mogelijk was om extra zelftesten bij te bestellen.

Preventief zelftesten

Deelname aan preventief zelftesten was vrijwillig. Uit de rapportage blijkt dat een fors deel van de kinderopvanglocaties en het personeel gebruik hebben gemaakt van de zelftesten. De meest genoemde reden om deel te nemen zijn het snel signaleren van besmettingen en het voorkomen van grote uitbraken, het eigen veiligheidsgevoel vergroten, evenals dat van collega’s, kinderen en ouders.

Er is echter ook een aanzienlijk deel (zeker onder gastouders) dat hier geen gebruik van maakte, of minder dan het advies van twee keer per week. De belangrijkste redenen om niet deel te nemen zijn dat deze pedagogisch medewerkers en gastouders niet overtuigd zijn van het nut van zelftesten, twijfelen aan de betrouwbaarheid ervan of zelftesten in hun geval niet nodig te vinden. De testbereidheid lijkt in de loop van de tijd enigszins gedaald, door de hoge vaccinatiegraad en versoepelingen in de maatschappij.

Veiligheidsgevoel

Een van de doelen van het gebruik van de zelftesten is een bijdrage aan het veiligheidsgevoel. Rond de 70 procent van de houders, personeelsleden en gastouders is van mening dat het zelftesten bijdraagt aan de veiligheid in de kinderopvang. Een ruime meerderheid van de houders in de kinderopvang is van mening dat personeel en gastouders zich minder beperkt voelen in hun gedrag door het gebruik van zelftesten.

Leveren van zelftesten gestopt

Het leveren van zelftesten aan de kinderopvang is inmiddels beëindigd. Zelftesten verstrekken was een eenmalige actie vanuit het ministerie van SZW, om preventief zelftesten mogelijk te maken in de periode dat de vaccinatiegraad nog erg laag was en dat zelftesten nog niet breed beschikbaar waren. Inmiddels kunnen alle volwassenen die dat willen volledig zijn gevaccineerd. Het staat kinderopvangorganisaties natuurlijk vrij om op eigen kosten door te gaan met preventief zelftesten. Het ministerie blijft de epidemiologische situatie nauwlettend volgen.

Door: Nationale Onderwijsgids