Vanaf 2012 komen de meeste diploma's in een centraal diplomaregister. Zo is makkelijk na te gaan of een diploma echt is en kan fraude beter worden bestreden.

De ministerraad heeft hiermee ingestemd. Het wetsvoorstel gaat voor advies naar de Raad van State.
Burgers, onderwijsinstellingen, werkgevers en overheden kunnen straks bij één loket terecht om diplomagegevens op te vragen.
Overheidsorganen die toegang nodig hebben om hun wettelijke taken uit te voeren, mogen gebruikmaken van het register zonder toestemming van de diplomabezitter. Derden, zoals werkgevers, hebben deze toestemming wel nodig. Daarnaast geeft het register de diplomabezitter een voorziening voor het geval het diploma verloren raakt, door bijvoorbeeld diefstal of brand.