LIA: Scholen kunnen alleen open als veiligheid en gezondheid voorop staan

De scholen kunnen alleen open als veiligheid en gezondheid voorop staan in lijn met de internationale richtlijnen van WHO en ECDC. Onderwijsvakbond Leraren in Actie (LIA) roept de overheid op de veiligheid en gezondheid op scholen tot haar hoogste prioriteit te maken en de scholen pas te heropenen als er een gedegen plan is, waarmee de veiligheid en gezondheid gewaarborgd worden. Dit meldt LIA.

Een veilige en gezonde werkomgeving is een recht. Net zoals het voor de overheid een plicht is epidemieën te bestrijden. Leraren, onderwijsondersteuners, leerlingen, achterban en familie moeten erop kunnen rekenen dat men zich ook in het onderwijs aan die wettelijke plicht houdt en zich tot het uiterste inspant om het recht op een gezonde werkplek te beschermen.

Minimumnorm voor de veiligheid in scholen 

Sommige scholen ontplooien zelf initiatieven en kiezen ervoor toch onderwijs op school te geven, (door bijvoorbeeld te herdefiniëren wie kwetsbaar is), waardoor meer kinderen in aanmerking komen voor fysiek onderwijs. Hoewel LIA het te prijzen vindt dat deze scholen zo meedenken met de belangen van hun leerlingen en de maatschappij, ontstaat voor zowel leerlingen, hun families en gemeenschappen, als voor de leerkrachten en hun naasten een onveilige situatie. LIA vraagt de overheid daarom om met een minimumnorm voor de veiligheid in scholen te komen, die geldt voor alle scholen en waar onderwijspersoneel rechten aan kan ontlenen.

Richtlijnen RIVM

Het mag niet van pech of geluk afhangen of de school waar je werkt adequate maatregelen treft om de verspreiding van corona via school te beperken. Schoolleiders dienen zich hierbij aan de zorgplicht en de Arbo-wetgeving en aan een regelmatige Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met een daarbij behorend Plan van Aanpak (PvA) te houden. De richtlijnen van het RIVM dienen op dit moment als leidraad. Deze RIVM-richtlijnen wijken echter zeer af van de internationale richtlijnen en wetenschappelijk inzicht met betrekking tot de rol van kinderen en scholen bij verspreiding. LIA vraagt de overheid daarom de RIVM-richtlijnen kritisch tegen het licht te houden en deze te toetsen aan de internationale normen van het European Center for Disease Control (ECDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en deze internationale richtlijnen tot minimale norm te stellen.

Maatregelen op scholen 

De overheid werkt momenteel aan een langetermijnvisie, waarbij ook voor het onderwijs plannen worden gemaakt. Er wordt bijvoorbeeld nagedacht over het verplaatsen van vakanties en een thuisonderwijs-plan voor alle scholen. Hiermee erkent de overheid dat verspreiding op scholen een probleem is. Een langetermijnvisie is inderdaad nodig. De overheid verzuimt echter de meest voor de hand liggende mogelijkheden om veiligheid op scholen te creëren, als eerste door te voeren. Nederland heeft als één van de weinige landen ter wereld steeds zo min mogelijk maatregelen op scholen doorgevoerd. Vele landen bewezen al dat goede maatregelen op scholen de verspreiding aanzienlijk verminderen. LIA vraagt de overheid dan ook om na de huidige schoolsluiting direct over te gaan tot mitigatie op scholen en op die manier een veilig en gezond leer- en werkklimaat te creëren voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel.

Om een veilig en gezond leer- en werkklimaat te creëren, moeten de overheid en de onderwijswerkgevers hun zorgplicht en verantwoordelijkheid om de epidemie te bestrijden serieus gaan nemen.

Door: Nationale Onderwijsgids