Webinars versterking aanpak personeelstekort speciaal onderwijs

In een serie webinars willen de PO-Raad, de Vereniging Hogescholen, Sectorraad GO en het ministerie van Onderwijs het uitwisselen van kennis en oplossingsrichtingen stimuleren, om zo tot een duurzame aanpak van de personeelstekorten in het speciaal onderwijs te komen. Dit meldt het ministerie van Onderwijs.

In het eerste webinar op 8 april staat het versterken van het contact tussen het werkveld en de lerarenopleidingen centraal. Hogeschool Rotterdam neemt u mee in het proces dat de hogeschool en de schoolbesturen hebben doorlopen om een effectieve samenwerking tussen beide partijen in gang te zetten. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en een schoolbestuur voor speciaal onderwijs vertellen daarnaast over de onderlinge samenwerking in het partnerschap Samen Opleiden. In het webinar van 18 mei staan de zij-instroom en het flexibel opleiden van onderwijsassistenten tot leerkracht centraal. Tot slot wordt er op 2 juni een webinar georganiseerd over het werven en behouden van leraren in het (v)so en sbo.

In ieder webinar worden er praktijkvoorbeelden gedeeld. Vervolgens gaan de deelnemers in groepen uiteen om hier over door te praten. Hierbij is het doel om nieuwe inzichten op te doen die bruikbaar zijn voor de eigen praktijk en binnen de eigen regionale samenwerking. Alle webinars starten om 14.00 uur en eindigen om 15.30 uur. Deelname is kosteloos. Aanmelden kan via dit aanmeldformulier.

Door: Nationale Onderwijsgids