Normal_klas_leeg_stoelen_stoeltjes_op_tafel_sluiting_dicht_staking

Dankzij de aanpak van het lerarentekort komen er steeds meer leraren bij in het onderwijs. Het lerarentekort in het primair onderwijs loopt daardoor minder hard op dan voorspeld. Toch blijven de geraamde tekorten op de langere termijn zeer zorgelijk, daarom is een intensivering van de maatregelen nodig. Vooral in de grote steden, waar het tekort aan leraren en schoolleiders momenteel het sterkst wordt gevoeld. Dit meldt Rijksoverheid.

Het voorspelde tekort in het primair onderwijs in 2024 is bijna 1.300 fte lager dan in de vorige raming, schrijven ministers Slob en Van Engelshoven vandaag aan de Tweede Kamer. De cijfers laten zien dat er over vijf jaar een tekort zal zijn van 1970 fte bovenop de huidige situatie. In deze voorspelling zijn de positieve resultaten van dit jaar nog niet meegeteld, zoals de komst van bijna 850 zij-instromers en de toename van onderwijsondersteunend personeel met 18 procent.
 

Noodplannen G5

Eind januari liggen er noodplannen voor Amsterdam en Den Haag. Daarna volgen Rotterdam, Utrecht en Almere. In de plannen staat welke scholen het op dit moment het zwaarst hebben en welke maatregelen schoolbesturen nu al kunnen nemen. Daarbij wordt ook gekeken naar meer samenwerking tussen schoolbesturen en kleine scholen die onder de opheffingsnorm zitten.
 

Kwaliteit voorop

In de noodplannen wordt ook bekeken of het nodig is om af te wijken van bestaande regelgeving en welke voorwaarden daarbij horen. Hierbij staat de kwaliteit van het onderwijs en maatwerk voorop. De noodmaatregelen moeten de dagelijkse stress van scholen wegnemen, zodat scholen de ruimte krijgen om zich te richten op oplossingen voor de komende jaren.
 

Anders organiseren

Zo is het onvermijdelijk om het onderwijs anders te organiseren met minder leraren dan we gewend zijn, zonder in te leveren op kwaliteit. Dat kan door onderwijstijd anders in te vullen, gebruik te maken van digitale hulpmiddelen om leraren meer tijd te geven (zoals digitaal nakijken) of meer variatie in onderwijspersoneel.
 

Intensiveringen

Verdere intensiveringen van de aanpak van het lerarentekort zijn onder andere:
 
  • Investering van 30 miljoen euro in 2020 en 2021 in de regionale aanpak om de tekorten tegen te gaan. De G4 ontvangen vier jaar lang 1 miljoen euro.
  • Gerichte aanpak van ‘tekortvakken’ in het voortgezet onderwijs.
  • 300 miljoen euro voor 2020 en 2021 voor ontwikkeltijd en lagere werkdruk voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs. Scholen in het primair onderwijs ontvangen versneld 97 miljoen euro structureel voor een lagere werkdruk. 
  • Gezamenlijke afspraken tussen hogescholen en universiteiten om zij-instroom en omscholing van overschot- naar tekortvakken te vergemakkelijken.
 

Langere termijn

Voor de langere termijn wordt aan een nieuw bevoegdhedenstelsel gewerkt, zodat leraren zich bijvoorbeeld meer kunnen specialiseren en het vak aantrekkelijker wordt. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids