Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Ministers Van Engelshoven en Slob onderschrijven het advies van de onderwijsraad om te streven naar één cao voor de gehele onderwijssector. Op deze manier zou het makkelijker moeten worden om te wisselen van functie, school(bestuur) of van sector. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond.

De ministers schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat ze een brede basisbevoegdheid voor alle leraren voor ogen hebben, met daar bovenop specialisaties die kunnen worden gecombineerd. 
 
In het verlengde daarvan belichten de ministers het advies van De Onderwijsraad over een gezamenlijke cao voor primair en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. “Door één loongebouw te hanteren zou meer mobiliteit ontstaan, en dit draagt bij aan de aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs. Verschillende vormen van mobiliteit zijn mogelijk: wisselen van functie, van school(bestuur) of van sector.” De ministers schrijven dat ze dit als “een indringend advies aan de sociale partners” beschouwen “om hierin in intersectoraal verband hun verantwoordelijkheid te nemen.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids