Logo_platform_betatechniek

Met het slotevent ‘De leraren van nu’ is officieel een einde gekomen aan de programma’s Eerst De Klas (EDK) en het OnderwijsTraineeship (OTS). Met EDK en OTS is een doelgroep aangetrokken die zonder deze traineeships niet snel voor het leraarschap hadden gekozen. Uit onderzoek van Dialogic blijkt dat slechts 23 procent van de Eerst De Klassers zonder het traineeship voor het onderwijs had gekozen. Dit geldt voor 33 procent van de Onderwijstrainees. Dit meldt Stichting Platform Bètatechniek.

Na negen jaar Eerst De Klas (2009 tot 2018) en vijf jaar het OnderwijsTraineeship (2013 tot 2018) stoppen de programma’s. Op 28 juni jongstleden vond het slotevent plaats. 
 
Met EDK en OTS en de daaruit voortvloeiende samenwerking tussen middelbare scholen, lerarenopleiders en bedrijven, is een innovatieve impuls gegeven aan het onderwijs, zowel kwantitatief als kwalitatief. Met beide programma’s zijn meer dan 325 bevoegde docenten met een academische achtergrond opgeleid. De programma’s zijn erin geslaagd een groep aan te trekken die anders niet voor het onderwijs gekozen zou hebben. Dat andere profiel heeft gezorgd voor ambitieuze docenten die met een frisse blik naar het vak kijken en net dat stapje extra zetten.
 

Hybride docentschap

Het hybride docentschap werd ook als belangrijke opbrengst en toekomstig scenario voor het lerarentekort besproken tijdens het slotevent. EDK kan worden gezien als voorloper van het hybride docentschap. Tijdens EDK werkten trainees deels in het onderwijs en deels in het bedrijfsleven. Twee oud-EDK’ers hebben naar aanleiding hiervan het expertisecentrum Hybride Docent opgezet. 
 
Uit onderzoek van Dialogic blijkt dat nagenoeg een derde van de OTS’ers en bijna 40 procent van de EDK’ers graag als hybride docent aan de slag wil. Verder wil 81 procent van de scholen het hybride docentschap stimuleren, omdat het een verbreding en verrijking biedt voor het onderwijs. Daarnaast staat 91 procent van de bedrijven open voor hybride werknemerschap, omdat het elkaar kan versterken (leren van elkaar).
 

Trainees in onderwijs 

De stimuleringsregelingen waarmee EDK en OTS werden gefinancierd zijn afgelopen en het veld, te weten VO-raad, VSNU, ICL en het ministerie van onderwijs, pakken het over. Als vervolg op EDK en OTS is door deze partijen een nieuw traineeship opgezet: Trainees in onderwijs. 
 

Eerst De Klas

Eerst De Klas (EDK) is in 2009 gestart als gezamenlijk initiatief van onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid met als doel om de beste academici een bijdrage te laten leveren aan het voortgezet onderwijs, pm zo docenten te creëren die zelf middenin de maatschappij staan.
 

OnderwijsTraineeship

Het OnderwijsTraineeship (OTS) bestaat sinds 2013 en heeft als missie om een impuls aan het voortgezet onderwijs te geven door meer academici op te leiden tot docent en daarmee tekorten aan leraren in bepaalde vakken terug te dringen. Het programma is een gezamenlijk initiatief van onderwijsinstellingen en de overheid. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids