Normal_vo__docent__voortgezet_onderwijs__uitleg__helpen__onderwijzer

Werkgevers en werknemers moeten samen met deskundigen aan de slag om de werkdruk effectiever aan te pakken. Het overgrote deel van de geïnspecteerde bedrijven heeft nog geen goede aanpak van de werkdruk. Dat terwijl werkdruk tot verzuim kan leiden. Dit stelt de Inspectie SZW naar aanleiding van een onderzoek over de aanpak van werkdruk door bedrijven. Dat meldt ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Van 1 november 2015 tot en met 1 maart 2016 bekeek de inspectie bij 81 organisaties in Nederland of zij inzicht hadden in de oorzaken van werkdruk binnen hun organisatie en of zij voldoende maatregelen troffen om te hoge werkdruk te voorkomen. Werkdruk is te hoog wanneer de eisen die het werk stelt aan een werknemer niet in balans zijn met de belastbaarheid van een werknemer.

Een hoge werkdruk kan hoge kosten met zich meebrengen, maar ook grote gevolgen hebben voor de werknemer en de werkgever. Te hoge werkdruk kan leiden tot klachten en verzuim, maar ook tot minder productie of ontevreden klanten. TNO berekende dat 36 procent van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress, vooral door werkdruk. Dat zijn 7.555.000 werkdagen of bijna 21.000 fte en kost werkgevers jaarlijks 1,8 miljard euro. Mogelijke gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting zijn psychische klachten, overspannenheid en burn-out, maar bijvoorbeeld ook vermoeidheid, concentratieproblemen, hartklachten of klachten van het bewegingsapparaat.

Bij 54 van de 81 geïnspecteerde organisaties (67 procent) zijn 102 overtredingen geconstateerd. Ongeveer driekwart van de overtredingen had te maken met de aanpak van werkdruk. Andere overtredingen waren lange arbeidstijden, het ontbreken van voorlichting over agressie, de beoordeling van fysieke belasting en een onveilige werkplek. Hoewel de aantallen te klein zijn om harde uitspraken te doen, stelt de inspectie wel dat het erop lijkt dat de aanpak van werkdruk overal nog de nodige aandacht nodig heeft.

Werkgevers, leidinggevenden en werknemers, maar ook ondernemingsraden, arbodiensten, (kern)deskundigen en sociale partners, spelen een belangrijke rol in het tot stand komen van de aanpak van werkdruk. De inspectie vindt dat zowel de organisaties als de verschillende deskundigen vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid meer moeten investeren en samen moeten werken om werkdruk aan te pakken en meer zicht te krijgen op de oorzaken van werkdruk en de effecten van de maatregelen. Ze moeten daarbij weten wat ze moeten doen en ook hoe ze dat moeten doen.

Met de nieuwe Zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag kunnen werkgevers zelf checken of zij voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van werkdruk, ongewenste omgangsvormen en agressie en geweld.

© Nationale Onderwijsgids