Normal_privacy2322

De Inspectie van het Onderwijs en de Autoriteit Persoonsgegevens werken sinds 1 januari 2016 samen aan een efficiënt en effectief toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door onderwijsinstellingen. Beide organisaties hebben in een samenwerkingsovereenkomst afgesproken hoe zij elkaar informeren. Dat meldt de Onderwijsinspectie.

De overeenkomst houdt kort samengevat het volgende in. De Autoriteit Persoonsgegevens informeert de inspectie wanneer zij van plan is onderzoek te doen hoe een onderwijsinstelling de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) naleeft. De inspectie en de Autoriteit Persoonsgegevens informeren elkaar desgevraagd met alle informatie die relevant kan zijn voor ieders taak. Als iemand bij het loket van de inspectie melding maakt van mogelijke overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens, verwijst de inspectie de melder door naar de Autoriteit. En krijgt de inspectie signalen (door derden of vanuit eigen waarneming) over mogelijke schendingen van de Wbp door onderwijsinstellingen, dan geeft de inspectie die meteen door aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Het toezicht op verwerking van persoonsgegevens blijft ook in die gevallen bij de Autoriteit Persoonsgegevens liggen. Jaarlijks evalueren de twee organisaties hoe de samenwerking verloopt.

© Nationale Onderwijsgids